ทนพ.วิรัช พวงภู่ : นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น จากกลุ่ม รพศ./รพท.

0
305

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีมติมอบรางวัล “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นจาก รพศ./รพท.” ให้แก่ ทนพ.วิรัช พวงภู่  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น

ทนพ.วิรัช  พวงภู่  สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อปี 2522 และเริ่มต้นการทำงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่โรงพยาบาลลพบุรี จ.ลพบุรี จากนั้นลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนสำเร็จวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) เมื่อปี 2531  ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จุลชีววิทยาการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539 พร้อมๆ กับนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1 ปี 2551 จากวิทยาลัยยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง จึงมีความรู้ทางเทคนิคการแพทย์และทางกฎหมายไปพร้อมๆ กัน โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นนิติกร ประจำโรงพยาบาลลพบุรีในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย

ปัจจุบัน ทนพ.วิรัช ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น

ด้านชีวิตครอบครัว ทนพ.วิรัช สมรสกับพยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหอผู้ป่วยห้องคลอด โรงพยาบาลเดียวกัน มีบุตร 2 คน เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ด้วยกันทั้งคู่

ด้านการทำงาน นอกเหนือความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แล้ว ทนพ.วิรัช ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น ประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ประธานคณะทำงาน Unit Cost โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น, ประธานคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จังหวัดขอนแก่น, ประธานคณะทำงานการเงินและการคลัง(CFO) โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น และคณะทำงานการเงินและการคลัง(CFO)  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น, คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ กระทรวงสาธารณสุข, รองประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ สภาเทคนิคการแพทย์ ชุดปัจจุบัน, รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน รพ.สต. ติดดาว สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ได้รับเชิญและเป็นเป็นอาจารย์พิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ด้วย

การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่ผ่านมา ทนพ.วิรัช จะยึดหลัก รับผิดชอบ เสียสละ และสามัคคี  คือ มีความรับผิดชอบต่องาน มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ โดยเฉพาะเมื่อรับตำแหน่งเป็นหัวหน้างานหรือประธานคณะทำงานต่างๆ ก็จะกำหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนกิจกรรมดำเนินการ และตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับติดตามเพื่อประเมินผล ซึ่งการดำเนินดังกล่าวต้องอาศัยองค์ประกอบได้แก่ ความเสียสละ ซึ่ง ทนพ.วิรัชทำงานแบบไม่รู้จักกับเวลาราชการ 16.30 น และวันหยุดราชการ คือทำงานทุกวันไม่เคยกลับก่อน 16.30 น.เลย นอกจากนี้ยังต้องอาศัย ความสามัคคี ของหมู่คณะอีกด้วย

ทุกกิจกรรมต้องอาศัยผู้ร่วมงาน ดังนั้นต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและต้องสนับสนุน ไม่ควรปฏิเสธทันที เราต้องหาช่องทางต่อยอดความคิดเห็น และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้เหมาะสมกับความถนัดหรือตามที่แสดงความคิดเห็นนั้น ดังนั้นเราจะเป็นเพียงผู้กำกับและช่วยเหลือบางครั้งเท่านั้น และควรยกย่องผู้ร่วมงานในโอกาสอันสมควร” ทนพ.วิรัชว่า

      ทนพ.วิรัช มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่น จำนวนหลายเรื่อง อาทิ การปรับค่าตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ CD4 cell, การกำหนดราคาร่วมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ห้องปฎิบัติการ จังหวัดขอนแก่น, ผลการดำเนินงานระบบส่งต่อการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการในเครือข่ายจังหวัด ขอนแก่น เป็นต้น รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์เรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องวิชาชีพข้าราชการ อีกหลายเรื่อง

      “รางวัลวิจัยล่าสุด คือเรื่อง “การทำนายผลบวกปริมาณ CD+4 cell จากผล CBC ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV. โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น”  เป็นการทำนายผลบวก(PPV) ระดับ CD4 cell ที่ค่า cut off = 200 cell/mm3 จากปริมาณ Total Lymphocyte cell ที่ โรงพยาบาลต่างๆเปิดบริการ ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ต้องได้รับยาป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสทันที เห็นว่าจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างมากซึ่งจะได้รับยาดังกล่าวเร็วขึ้น” ทนพ.วิรัชเล่า

ทนพ.วิรัช ได้พัฒนาห้องปฎิบัติการ โรงพยาบาลสิรินธร ตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน LA ฉบับ 2547 จนได้การรับรอง ในปี 2549 เป็นแห่งแรกของเขต 7  และได้ส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป โดยเป็นประธานเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น จัดงานวันเทคนิคการแพทย์ไทยติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา  โดยให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามสถานที่ต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆทางห้องปฎิบัติการทุกชนิดระดับจังหวัด โดยคัดเลือกบริษัทสอบเทียบที่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด โดยพิจารณาจากการประเมินคุณภาพว่าเครื่องมือได้ผ่านการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ และเปรียบเทียบราคา จาก 5-6 บริษัท เหลือ 1 บริษัท  ลดมูลค่ามากกว่า ร้อยละ 30

ไม่เพียงเท่านั้น ทนพ.วิรัช ในฐานะประธานคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้ก่อตั้งร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และของใช้ต่างๆ ตามนโยบายประชารัฐ และผักปลอดสารพิษ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มาจำหน่ายในโรงพยาบาล  และคัดเลือก ประเมินร้านอาหารมาจำหน่ายได้แก่อาหารตามสั่ง อาหารสำเร็จรูป โดยนำวัตถุดิบต่างๆมาประกอบให้คณะกรรมการประเมิน และจะติดตามผลประเมินทุกๆ 6 เดือน จนครบ 2 ปีจะเปิดให้มีการคัดเลือกใหม่ สำหรับผักปลอดสารพิษ มีนโยบายที่จะดำเนินการเปิดบริการตรวจสารพิษผักที่มาจำหน่ายอีกด้วย

ทนพ.วิรัช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ปี 2551  ด้วยการปฎิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ และสามัคคี ส่วนเกียรติบัตรและโล่รางวัล ที่ได้รับเฉพาะใน ปี 2561 ได้แก่ ผลงานวิจัยระดับดีเด่น งานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข, รางวัลคนดี ศรีสิรินธร ขอนแก่น, รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น, รางวัลบุคลากรดีเด่น สายเทคนิคการแพทย์ ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, และรางวัลวิจัยลำดับ 3 ในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระสาธารณสุข ซึ่งรางวัลบุคลากรดีเด่น สายเทคนิคการแพทย์ จากโรงพยาบาลกลุ่ม รพศ/รพท.จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้

ผมต้องขอบพระคุณคณะทำงานพิจารณาผลงานทั้ง 5 รางวัลที่ผมได้รับ ช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมา นับว่าเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจมากที่สุด และขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันต่างๆที่สั่งสอน จากนักเรียนที่ห่างไกลความเจริญ จนได้เข้ารับใช้สังคมด้วยความมั่นใจ ทั้งด้านวิชาการและบริหาร ด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครูและอาจารย์ที่แท้จริง นับตั้งแต่ระดับ โรงเรียนมัธยมศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง และท่านคณะตุลาการศาลปกครอง  วิทยาลัยยุติธรรมทางการปกครอง” ทนพ.วิรัชทิ้งท้าย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here