ทิวาพร เงินใส : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ปี 2561

0
216

คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้คัดเลือกบุคลากรต้นแบบและดีเด่น ประจำปี 2561 ใน 5 ประเภท คือ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น จากกรมวิชาการ, นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น จากรพศ./รพท. นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นจาก รพช. และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น โดยผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 วันที่ 2 ส.ค.2561 ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

ทิวาพร เงินใส เป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ “เมดเทคทูเดย์”จะพาทุกท่านไปรู้จักกับบุคคลผู้นี้

 ทิวาพร เงินใส เริ่มชีวิตการเป็นข้าราชการเมื่อปี ๒๕๒๖  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ ๑ ที่โรงพยาบาลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผ่านประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการยาวนานในโรงพยาบาลแห่งนี้มากว่า 34 ปี จนปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลแห่งนี้

คนที่ทำงานร่วมกับทิวาพรมายาวนาน ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ทิวาพรเป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ตามความรู้ความสามารถ  อดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงานและผู้อื่น ตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่องค์กรกำหนด ให้ความเคารพและยอมรับในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

นอกจากนี้ ทิวาพรยังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทั้งยังให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้ที่มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่คณะที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่สำคัญ ทิวาพรเป็นผู้ที่มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ สนใจและเอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในความรับผิดชอบทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจำกัด คน เงิน ของ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน รวมทั้งมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ขยันและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

ทิวาพร ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการหลายคณะทั้งระดับโรงพยาบาล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต อาทิ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะกรรมการนิเทศติดตามงานพัสดุระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทีมเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับเขต คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ( คปสอ) คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอดีเด่นและการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว)ดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสาธารณสุข (QRT) คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ระดับจังหวัดและระดับเขต เป็นต้น

จากผลงานและประสบการณ์การทำงาน จึงทำให้ทิวาพร เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานภายนอก รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

สำหรับผลงานที่ได้รับยกย่องว่าดีเด่น คือ ผลการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขุนยวม และห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพอำเภอขุนยวม ปี ๒๕๖๐

ทิวาพร เล่าถึงที่มาและแรงจูงใจในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการว่า ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นหน่วยงานสำคัญในโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ กับตัวอย่างของผู้ป่วยที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย การติดตามการรักษาของแพทย์ ตลอดจนการควบคุมป้องกันทางระบาดวิทยาและส่งเสริมการการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ดังนั้นห้องปฏิบัติการจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับปัญหาของสาธารณสุขในพื้นที่ โดยการสร้างเครือข่ายการบริการในแต่ละระดับ และการสร้างความร่วมมือในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

ในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิภายใต้ข้อจำกัด ในเรื่องของคน เงิน ของ และเนื่องจากพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวมบางแห่งอยู่ในที่ห่างไกล การคมนาคมลำบากจึงวางแผนพัฒนาในรูปแบบบูรณาการร่วมกับงาน PCA DHS ซึ่งสามารถที่จะนำระบบต่างๆมาเชื่อมโยงกัน ทั้งในเรื่องของระบบงาน IC  เครื่องมือ  อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม เป็นการเยี่ยมเสริมพลังและเติมเต็มส่วนขาดสนับสนุนวิชาการ สรุปคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาที่จำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด” ทิวาพรว่า

การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำของทิวาพร ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้ห้องปฏิบัติการ รพ.ขุนยวม ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2557 เท่านั้น หากแต่ รพ.สต.ในเครือข่ายอีกหลายแห่ง ก็ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพด้วยเช่นกัน

เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2561 ทิวาพร บอกว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ นับได้ว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจในชีวิตการเป็นข้าราชการ และในโอกาสที่ทำงานครบ 35 ปีที่โรงพยาบาลขุนยวม ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา คุณครู อาจารย์ผู้ที่ให้วิชาความรู้นำมาสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และผู้ที่ให้โอกาสได้ร่วมทำงานที่มีคุณค่า ให้โอกาสได้นำความรู้ความสามารถในวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้รับบริการ

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here