ทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล : นักเทคนิคการแพทย์ ผู้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพแล็บเขตสุขภาพที่ 12

0
737

ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับชาติครั้งที่ 6 ประจําปี 2560 (Thailand LA forum 2017) “60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” (60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustainable and Sufficient Quality System) ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เมือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์เป็นประธาน ได้จัดพิธีมอบรางวัล Quality MT Award 2017 แก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพในพื้นที่และองค์กรวิชาชีพ

นักเทคนิคการแพทย์ทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ทัศนีย์ บอกเล่าถึงความรู้สึกภายหลังที่ได้รับรางวัลว่า ต้องขอบคุณน้องเทคนิคการแพทย์ทุกคนในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานตามห้องปฏิบัติการในรพ.ทุกระดับของเขตสุขภาพที่ 12 ทุกคนที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มีความปรารถนาดีและมองเห็นงานด้านคุณภาพเป็นกระดูกสันหลังของห้องแล็บ มีภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะฝ่าฟันเอามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการมาใช้เป็นแนวทางการทำงาน จนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้

ดิฉันอาจมีโอกาสที่ดี ที่ได้มองเห็นการทำงานของห้องแล็บในพื้นที่ มองเห็นโอกาสพัฒนา มองเห็นศักยภาพของน้องๆ รับโอกาสจากน้องๆ ในการนำปัญหามาส่งต่อ ..เป็นเรื่องที่ดีที่มีโอกาสได้กระตุ้นและผลักดันการทำงานด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการและการจัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้ผู้บริหารระดับเขตได้เห็นถึงความสำคัญ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและการใช้นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทำให้น้องๆมีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้ มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีที่ปรึกษาด้านคุณภาพ ระดับเขต และปฏิบัติได้ง่ายขึ้น” ทัศนีย์ว่า

ทัศนีย์ ยังบอกด้วยว่า การพัฒนาด้านคุณภาพของเขตสุขภาพที่ 12 แบบก้าวกระโดดในครั้งนี้ จากเดิมที่หลายโรงพยาบาลพบเจอปัญหาในการทำงานและบางครั้ง ท้อแท้และอยากจะเลิกขอการรับรอง หรือบางแห่งที่ยังไม่เคยขอคำรับรอง บทบาทสำคัญในการกระตุ้นของเครือข่ายเขตและจังหวัดเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่ง ได้มีโอกาสขึ้นมารับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ จากสภาเทคนิคการแพทย์ในครั้งนี้

การได้รางวัลหรือไม่ได้รับ คงไม่มีผลอะไรกับการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ มองว่าตอนนี้ งานคุณภาพคืองานประจำ รางวัลเป็นสิ่งที่ชะโลมใจ ว่าสิ่งที่เราได้ทำงานกันเป็นทีม เป็นเครือข่าย และมีความร่วมมือ ร่วมใจ มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการซึ่งเป็นหน้าที่ของเทคนิคการแพทย์ทุกคนนั้น มีคนมองเห็นคุณค่า” ทัศนีย์บอก

ทัศนีย์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลตรัง ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  และยังได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO15189:2007,ISO15189:2012,ISO15190:2003 อีกด้วย

เมื่อถามว่า อยากเห็นอะไรในวิชาชีพนี้ ทัศนีย์บอกว่า “อยากเห็นคนในวิชาชีพสมาร์ท และมีเกียรติในวิชาชีพจริงๆ” และว่าถ้ามีโอกาสจะทำอะไรให้วิชาชีพได้ ทั้งที่เป็นเรื่องโดยหน้าที่ความรับผิดชอบหรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ก็ยินดีจะทำ ก่อนจะจบการสนทนาด้วยประโยคที่ว่า

ประชาชนคาดหวังในการให้บริการและประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการไว้สูง ดังพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ว่า พระองค์มีอาชีพทำราชการ ส่วนข้าราชการทุกคน มีหน้าที่รับสนองพระองค์มาทำให้สำเร็จลุล่วง ดังนั้นการนำแนวทางการทำงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาใช้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมุ่งเน้นประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของข้าราชการไทยทุกคน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here