เปิดภาพ “สวาท อุดมศรี” หัวหน้าทีมนักสืบสุขภาพ รพร.สว่างแดนดิน: ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิคการแพทย์ มข.คนล่าสุด

0
343

ชื่อ “สวาท อุดมศรี” อาจเป็นที่รู้จักของใครต่อใครหลายคนมาบ้างแล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่จะทราบอย่างละเอียดว่า เหตุใดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเอกฉันท์มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำคณะเทคนิคการแพทย์  ประจำปี  2560 ให้แก่เขา

วันนี้ “เมดเทคทูเดย์” จะพาทุกท่านไปรู้จักตัวตนและผลงานของชายที่ชื่อ “สวาท อุดมศรี” ผู้นี้

สวาท” เป็นศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์รุ่น  ที่  6  ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร  ซึ่งเจ้าตัวมักจะเรียกตัวเองว่าเป็น “หัวหน้าทีมนักสืบสุขภาพ” และออกมาปลุกไฟทีมนักสืบสุขภาพอยู่เนืองๆ  

คนที่ใกล้ชิด จะทราบดีว่า “สวาท” เป็นคนง่ายๆ ใช้หลักธรรม  ศีลธรรมในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ดำเนินชีวิตด้วยความพอดี  มีความวิริยะอุตสาหะในการประกอบสัมมาอาชีพ   ใช้จ่ายตามสมควรแห่งฐานะ  รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด  รู้จักมัธยัสถ์และอดออม  เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว

ใครที่เคยทำงานร่วมกับ “สวาท” มาก่อน จะเห็นได้ว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมายได้กำหนด โดยได้กำชับ  กำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และพฤติตนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งยังได้นำแนวทาง นโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทุ่มเทและจริงใจ 

สวาท” เป็นคนที่กล้าเสนอแนวคิดที่เห็นต่าง  เพื่อเสนอมุมมองที่ต่างออกไป  หากเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่อย่างดีเยี่ยม  มีความอดทน  ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  และผู้อื่น

สวาท”มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน  อีกทั้งเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ  จึงได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริหารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  เป็นกรรมการในการตรวจสอบเงินในโรงพยาบาล  เป็นกรรมการจัดสรรบ้านพักให้บุคลากรโรงพยาบาล  เป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบเจ้าหน้าที่และพิจารณาตัวชีวัดรายบุคลากร  เป็นประธานเครือข่ายห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  21  แห่ง  เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  วาระปี  2554-2557  ได้รับเชิญให้เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน  ISO  15189 :2012 ฯลฯ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “สวาท” เป็นบุคลากรที่มีความสามารถ  เหมาะสมที่จะได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  เพื่อนร่วมวิชาชีพ  และผู้ใต้บังคับบัญชา  ในการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ “สวาท” ยังเป็นผู้มีความกระตือรือร้น  ขยันหมั่นเพียร  เสียสละ  และอุทิศเวลาให้กับงานและส่วนรวม  จนได้รับการยกย่องในความสำเร็จของงานอยู่เป็นประจำ  จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับโรงพยาบาล  คปสอ.  จังหวัด  จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ปี  2560  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และยังเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการตรวจ  Hb A1C  ของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดสกลนคร  โดยเป็น  NODE  ในการตรวจ  Hb A1C  ของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดสกลนคร  ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการตรวจวิเคราะห์ได้เป็นเงินมูลค่าประมาณ  11  ล้านบาท ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นผู้ต่อรองราคา  รวมถึงสรุป  และยังทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานและประชาชนอย่างทุ่มเทและจริงใจ  นอกจากงานในหน้าที่แล้ว  “สวาท” ยังใช้ความสามารถพิเศษด้านการถ่ายภาพ  ร่วมงานกิจกรรม  งานการกุศลต่างๆ  ทั้งในโรงพยาบาล  และหน่วยงานอื่นๆ  โดยทำหน้าที่เป็นช่างถ่ายภาพจิตอาสา อีกด้วย

นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้กล่าวชื่นชม “สวาท” ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถในงานวิชาชีพ ตั้งมั่น ปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาในการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จนสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในการเป็นส่วนร่วมสำคัญเพื่อผลักดันด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในเครือข่ายจังหวัดสกลนคร  ให้ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ และยังได้ประพฤติตนอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  มีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างดียิ่ง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  และบุคลากรด้านสาธารณสุขสืบเนื่องต่อไป

ตั้งแต่สำเร็จการศึกษา “สวาท” ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของนักเทคนิคการแพทย์อย่างเต็มความรู้ความสามารถ  และประกอบกิจต่างๆด้านวิชาชีพโดดเด่น  ด้วยความอุทิศทุ่มเท  เสียสละ  เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน  วิชาชีพ  และสังคม  จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับหน่วยงาน  โรงพยาบาล สภาวิชาชีพ  กระทรวง  และระดับประเทศ  ตลอดจนมีผลงานหน้าที่เชิงประจักษ์ที่สำคัญๆในทุกระดับ  และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งทางวิชาการ  ทางกิจกรรมต่างๆ  ในฐานะศิษย์เก่ากับคณะเทคนิคการแพทย์ด้วยดีเสมอมา  กอรปกับเป็นผู้ธำรงชีวิตด้วยคุณธรรม  เป็นผู้ครองตน  ครองคน  ครองงานได้อย่างสมบูรณ์และควรค่าแก่การแสดงความชื่นชม  ตลอดจนเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับและเป็นบุคคลต้นแบบของเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างแพร่หลาย

ดังนั้น จึงสมควรแล้ว ที่คณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีมติเอกฉันท์ให้ “สวาท” เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำคณะเทคนิคการแพทย์  ประจำปี  2560 ครั้งนี้

(ขอบคุณภาพประกอบจาก FB สวาท อุดมศรี)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here