เปิดปูม ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

2
637

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ คนใหม่ ที่ห้องเบญจมาศ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (22 พ.ค.) ปรากฏผลอย่างไม่เป็นทางการที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่า ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผู้สมัครหมายเลข 1 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ แทน ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ที่กำลังจะหมดวาระลง

วันนี้ “เมดเทคทูเดย์” จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ “นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่” ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นอีกนิด

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท สำเร็จการศึกษา วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) และปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จากสถาบันเดียวกัน

ดร.สลักจิต เริ่มรับราชการครั้งแรกที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ เมื่อปี 2525 จากนั้นชีวิตราชการก็เติบโตก้าวหน้าในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นเป็นลำดับ ทั้งหัวหน้ากลุ่มงาน,ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รักษาการที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบัน

ดร.สลักจิต มีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่การปฏิบัติงานในหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา,เคมีคลินิก เป็นเวลามากกว่า 10 ปี และปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค เป็นเวลา 20 ปี ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการวิจัยระดับกรมฯ เป็น เวลา 5 ปี พร้อมทั้งดูแลเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์มาเป็นเวลาถึง 30 ปี

ทั้งยังเป็นผู้นำระบบมาตรฐาน เข้ามาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ และเป็นผู้นำด้านการวิจัยระดับประเทศและมีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อมาปฏิบัติงานในระดับกรมฯ ก็ได้สนับสนุนให้มีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ที่สำคัญ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และที่ปรึกษาระดับกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ ดร.สลักจิต เป็นผู้ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์ที่สำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ, การพัฒนายุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์, การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนการบริหารกำลังคน รวมถึงการขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนางานสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ  ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานจัดประชุมนานาชาติเพื่อการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้วาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security  Agenda: National Laboratory System)

ด้วยศักยภาพและความสามารถเฉพาะตัว ดร.สลักจิต จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานมากถึง 93 คณะ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพ และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  และเป็นหนึ่งในจำนวนนักเทคนิคการแพทย์เพียงไม่กี่คน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเช่นนี้

ไม่เพียงเท่านั้น ดร.สลักจิต ยังเคยเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มาแล้วสมัยหนึ่ง  ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้แทนปลัดกระทรวง ในคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดปัจจุบัน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ อีกด้วย

การตัดสินใจลงสมัคร และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่ ดร.สลักจิต คงจะได้ใช้โอกาสที่ได้รับครั้งนี้ พัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ควรจะเป็นได้ ให้สมกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้วิชาชีพนี้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีจิตบริการ มีมาตรฐานและคุณธรรม นำสมัยด้วยเทคโนโลยี  และมีสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชน

2 ความคิดเห็น

  1. ขอแสดงความยินดีด้วยครับ เสียดายที่ไม่มีตำแหน่งรองนายกสมาคม ไม่เช่นนั้น เราจะได้ผู้มีความรู้ความสามารถร่วมงานกันเพื่อวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าเร็วขึ้น

    • ถึงไม่มีตำแหน่งรองนายกสมาคมฯ แต่ก็มีตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ นะครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here