เทคนิคการแพทย์เสนอให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพ ในคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

0
118

เมื่อวันที่ ๔ ธค.๖๐ ที่ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ…. ขึ้น โดยมีผู้แทนองค์กร ผู้แทนสภาวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงราชย์ ไชยญาติ เลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมาย สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทนสภาฯ เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์

ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พรบ.) ฉบับนี้หลายครั้ง และได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขร่าง พรบ.แล้ว จึงนำกลับมาทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง ก่อนจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับร่าง พรบ.ที่นำเข้าทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขชื่อ พรบ.ใหม่ จาก “ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ….” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ…” และได้เพิ่มภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มี“คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ” ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิในมาตรา 5 ได้มีการเพิ่มปลัดกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ามาเป็นคณะกรรมการ โดยไม่มีผู้แทนสภาวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามที่มีผู้เสนอความเห็นไว้ในการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ผ่านมา ขณะที่มาตรา 19(1) มีการปรับถ้อยคำเล็กน้อย และไม่ปรากฏคำว่า “การตรวจทางห้องปฏฺบัติการ” ในการให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิแต่อย่างใด

ด้าน ดร.ทรงราชย์ ไชยญาติ ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เสนอความเห็นว่า ควรเพิ่มผู้แทนสภาวิชาชีพเข้าเป็นคณะกรรมการในมาตรา 5 และเพิ่มคำว่า “การตรวจทางห้องปฏิบัติการ” ในมาตรา 19(1) เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นความเห็นของสภาเทคนิคการแพทย์ที่มีมาก่อนหน้านี้แล้ว และเห็นว่าการให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิควรเป็นไปในลักษณะสหวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลปัญหาสุขภาพในทุกมิติ รวมทั้งควรดูระบบงานเทคนิคการแพทย์ปฐมภูมิ ทั้งการให้บริการ ควบคุมมาตรฐาน (รพ.สต.) ติดดาวด้วย

อนึ่ง เทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ นอกจาก ดร.ทรงราชย์ ไชยญาติ ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว ยังมีนายสุรเชษฐ์. ชัยประภาทอง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน รพ.บางกรวย จ.นนทบุรี และ น.ส.สุชีรา แก้วประไพ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าร่วมด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here