สภาเทคนิคการแพทย์ เตรียมจัดสัมมนาผู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการและอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย

0
95

มีแผนจัดอบรม 2 รุ่น สำหรับ ทนพ.ที่เตรียมรับการประเมินเลื่อนระดับจาก 7 เป็น 8 และ ทนพ.ที่มีโจทย์ปัญหาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ ที่โรงแรมคริสตัล โฮเทล หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวานนี้ (9 ก.พ.61 ) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์ ในด้านการส่งเสริมการวิจัยว่า คณะกรรมการสภาฯ ชุดนี้ มีนโยบายที่จะส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะมากขึ้น  จึงได้แต่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ และวางแผนส่งเสริมการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ พัฒนาระบบส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยแก่สมาชิก

นายกสภาฯ เปิดเผยด้วยว่า สภาฯ มีแผนที่จัดสัมมนาผู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการ สายงานเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ  และการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R  จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ ที่เตรียมรับการประเมินเลื่อน  ระดับจาก 7 เป็น 8 ทั้งนี้ โดย ผู้เข้าอบรมจะต้องมีร่างบทความวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ ที่เสนอรับการพิจารณา ส่วนรุ่นที่ 2 สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ที่มีโจทย์ปัญหาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสภาฯ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here