กสธ.สนับสนุนงบประมาณ พัฒนานักเทคนิคการแพทย์ อบรมหลักสูตรเฉพาะทางแบคทีเรียดื้อยา

0
120

ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบ 960,000 บาท ให้ 24 นักเทคนิคการแพทย์ เข้าอบรมในหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต ระยะเวลา 4 เดือน สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา 

เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ รายงานวันนี้ (16 สค.61) ว่ากระทรวงสาธารณสุข สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเทคนิคการแพทย์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีความร่วมมือในการพัฒนายุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่าง 2559 – 2562 กำหนดแผนพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2562 ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 16 หน่วยกิต ระยะเวลา 4 เดือน สาขาวิชาจุลชีวิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีละ 24 คน จากเขตสุขภาพละ 2 คน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียเชื้อดื้อยา โดยขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน คนละจำนวน 40,000 บาท จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต้นสังกัดสนับสนุนค่าที่พัก เดินทาง และเบี้ยเลี้ยง ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีนักเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการอบรมแล้ว 23 คน

เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ ระบุว่า สำหรับปีงบประมาณ 2561 มีนักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 24 คน ซึ่งกำหนดเปิดการอบรม วันที่ 20 สิงหาคม  2561 ที่จะถึงนี้ แต่ยังขาดงบประมาณค่าลงทะเบียน สภาเทคนิคการแพทย์ จึงมีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าลงทะเบียน จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามอนุมัติให้โอนเงินเหลือจ่าย จากเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ เข้าอบรมในหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต ระยะเวลา 4 เดือน สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา ค่าลงทะเบียนคนละ 40,000 บาท รวมจำนวน 24 คน รวมวงเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แล้ว

เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ ยังระบุด้วยว่า การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistance : AMR) เป็นวิกฤติร่วมทั่วโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์เชื้อดื้อยา จากการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพปีละประมาณ 30,000คน คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้าน กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อลดการเสียชีวิตและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ลดอัตราการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล และการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นักเทคนิคการแพทย์ งานจุลชีววิทยาคลินิก มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน รายงานผล ถูกต้องทันเวลา และมีการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here