เผย 15 ผลงานผ่านรอบแรก MT Best Practice Awards 2017

0
260

สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดให้ลงทะเบียนงาน LA Forum 2017 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 3,000 บาท

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ กําหนดจัดการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับชาติครั้งที่ 6 ประจําปี 2560 (Thailand LA forum 2017) ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้ แนวคิด “60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” (60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustainable and Sufficient Quality System) ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นั้น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพทางเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2560 (MT Best Practice Awards 2017) รอบแรกขึ้น ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใน 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 67 เรื่อง ประกอบด้วย งานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) จำนวน 16 เรื่อง,การผลิตผลงานวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research : R to R) จำนวน 20 เรื่อง, การคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ทุกระดับ (Innovation) จำนวน 11 เรื่อง, การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและเครือข่ายบริการเทคนิคการแพทย์ (Quality Network) จำนวน 9 เรื่องและโปรแกรมสารสนเทศต้นแบบ จำนวน 11 เรื่อง

โดยคณะอนุกรรมการได้คัดเลือกรอบแรกในแต่ละประเภท รวมจำนวน 15 เรื่อง และประกาศผลให้ทราบ ดังนี้

ประการศผล MT Best Practice Award 2017 รอบแรก

 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินจะต้องมานําเสนอผลงานด้วยวาจาให้คณะกรรมการตัดสินรางวัลชนะเลิศและชมเชย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 (หากมีการเปลี่ยนแปลงวันนําเสนอผลงานทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) โดย สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้แก่ผู้มานําเสนอผลงานในรอบตัดสิน จํานวน 1 รายต่อ 1 ผลงาน ตามที่ จ่ายจริง (ไม่เกิน 5,000 บาท) และ คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ส่วนผู้ส่งผลงานประกวดทุกประเภทที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถนําผลงานมานําเสนอเป็นโปสเตอร์ในงานประชุมครั้งนี้ได้

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย ในแต่ละประเภท (ประมาณ 1-2 ผลงานต่อประเภท) จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและ เงินรางวัล 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยสภาเทคนิคการแพทย์จะจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

อนึ่ง สภาเทคนิคการแพทย์เปิดให้ลงทะเบียนงาน LA Forum 2017 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2370  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 3,000 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here