รศ.พรรณี พิเดช รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

1
117

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ว่า สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์พรรณี พิเดช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 สาขาบริการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นแบบอย่างในด้านความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม มีผลงานด้านบริการโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือประเทศชาติ และเคยได้รับการเชิดชูเกียรติในด้านการให้บริการ ในระดับชาติ/นานาชาติ

ทั้งนี้ รศ.พรรณี จะเข้ารับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (เชิงสะพานซังฮี้) ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

รศ.พรรณี พิเดช สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2512, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2522 ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2557 จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เคยเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้และขึ้นทะเบียน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและสุขภาพชุมชน  และหัวหน้างานบริการสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนประเทศไทยในสมาพันธ์เคมีคลินิกนานาชาติ (IFCC) และรองนายกสมาคมชีวเคมีคลินิกแห่งประเทศไทย (TACB)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here