สกอ.เห็นชอบเกณฑ์รับรองหลักสูตร-สถาบันของสภาเทคนิคการแพทย์

0
302

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงเกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาของสภาเทคนิคการแพทย์ มีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบให้ใช้ได้

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือลงวันที่ 5 มกราคม 2561 แจ้งว่า คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับปรุงเกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของสภาเทคนิคการแพทย์ ว่ามีความทันสมัย สอดคล้องกับเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของ สกอ. และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มากขึ้น และมีความสอดคล้องตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน พ.ศ.2555 ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ได้เคยมีมติเห็นชอบแล้ว  จึงมีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถนำเกณฑ์การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของสภาเทคนิคการแพทย์ ไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ได้ต่อไป

ทั้งนี้ สกอ.แจ้งด้วยว่า หากสถาบันอุดมศึกษามีความประสงค์จะนำเกณฑ์ดังกล่าว ของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติการนำไปใช้ และแจ้งให้ สกอ. ทราบต่อไป

สำหรับ เกณฑ์การรับรองหลักสูตร และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ.2559 ของ สภาเทคนิคการแพทย์ ดังกล่าว คณะอนุกรรมการวิชาการ  สภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีการดำเนินการจัดทำและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาในทุกวาระของชุดกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ อันเป็นการแสดงถึงบทบาทของสภาวิชาชีพในการดูแลมาตรฐาน และคุณภาพการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีต่อประชาชนตลอดมา

ที่มา : สภาเทคนิคการแพทย์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here