พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

0
632

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก มีความรู้สึกโทมนัสร่วมกันอย่างมิได้นัดหมาย เมื่อมีประกาศจากสำนักพระราชวังว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต เมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. นับเป็นความโทมนัสที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่าจะเปรียบเทียบการสูญเสียใดๆ ในชีวิตได้อีกแล้ว

ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า ๗๐ ปีในรัชสมัย พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ได้ปกแผ่แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไม่เว้นแม้แต่ชาว “เทคนิคการแพทย์” อย่างพวกเรา

ย้อนไปเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๐  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ซึ่งต่อมาคือมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวเทคนิคการแพทย์อย่างหาที่สุดมิได้ เพราะนับจากวันนั้นเป็นต้นมาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ก็ได้หยั่งรากลึก เติบโตคู่กับการสาธารณสุขของประเทศมาโดยตลอด  ไม่เพียงเท่านั้นชาวเทคนิคการแพทย์ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอีกหลายคราว หลายวาระ

วันหนึ่ง…ทางคณะแพทย์หลวงได้ส่งพระโลหิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มารับการตรวจวิเคราะห์ ทางคณะฯ จึงได้นำพระโลหิตของพระองค์ท่าน เข้าเครื่องตรวจ SMA ๑๒/๖๐ ซึ่งเพิ่งติดตั้งใหม่ และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยขณะนั้น …. ความทราบถึงพระองค์ท่าน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องนี้

เรื่องราวนี้ยังคงอยู่ในความทรงจำ ของชาวเทคนิคการแพทย์ที่เล่าสืบต่อกันมาด้วยความรู้สึกเป็นมงคลและด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ชาวเทคนิคการแพทย์  ปรากฎในคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔  ซึ่งขออนุญาตคัดมาให้อ่านดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินับเวลาได้ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตลอดเวลานี้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม อย่างแท้จริงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัย เอื้ออาทรต่อราษฎร มุ่งหวังพัฒนาอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่ดีกินดีอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาในศาสตร์ต่างๆหลากสาขา ได้ทรงทรงนำศาสตร์นั้นๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเกื้อหนุนให้พระสกนิกร มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนแม้ในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มีพระบรมราชวินิจฉัยว่าการพัฒนาเครื่องมือทางเวชศาสตร์ชันสูตร ที่ได้ผลรวดเร็ว และแม่นยำ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ

เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ ทางเคมีคลินิก(Simultaneous Multiple Analyser,SMA ๑๒/๖๐)

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระเหม่อมพระราชทานค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ ทางเคมีคลินิก(Simultaneous Multiple Analyser,SMA ๑๒/๖๐) แก่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ได้พร้อมกันหลายชนิดในเวลาเดียวกันเป็นเครื่องแรกในประเทศไทย

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเน้นถึงความสำคัญของการป้องกันและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานงานกับกองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชบริพาร ข้าราชการสำนักพระราชวัง และครอบครัว ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าวมา แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอันแรงกล้า ที่ทรงปฏิบัติด้วยทรงเข้าพระทัย ถึงวิทยาการและเทคโนโลยี ต่าง ๆ และมีพระบรมราชวินิจฉัยนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ทำให้ประเทศชาติ และชีวิตของอาณาประชาราษฎร์พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างประจักษ์ชัด

ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า จะศึกษาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางเวชศาสตร์ชันสูตร สำหรับการพัฒนาการตรวจเพื่อวินิจฉัย การป้องกันและการติดตามผลการรักษาโรคต่างๆ อันจะนำไปสูการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เป็นการสนองพระมหากรุณาคุณสืบไป

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ วงวิชาการ และเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งเพื่อเพิ่มพูนเกียรติภูมิแก่คณะเทคนิคการแพทย์ สืบไป”

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีเทคนิคการแพทย์ไทย เมื่อปี ๒๕๕๐ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะทรงกล้องจุลทรรศน์ ออกเผยแพร่ในเว็บไซต์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่ชาวเทคนิคการแพทย์ทั้งมวล และได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์องค์ดังกล่าว มาลงพิมพ์ในหน้าปกของจุลสารสมาคมฯ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓๘ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ อีกครั้ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งรวมถึงชาวเทคนิคการแพทย์ทั้งมวลด้วย จะได้ร่วมใจกันส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สู่สวรรคาลัย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งวันนั้น น้ำตาของคนไทยจะไหลนองท่วมแผ่นดินอีกครั้ง

พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และพระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายทั้งปวงที่พระราชทานแก่ชาวเทคนิคการแพทย์ จะยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำมิลืมเลือน และจะได้น้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป

ข้อมูลประกอบการเรียบเรียง

  • คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๔๔
  • https://muarms.mahidol.ac.th/th/heritage-memories/main-menu/project/heritage/12memories

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here