วารสารเทคนิคการแพทย์

0
388

วารสารเทคนิคการแพทย์” จัดทำและเผยแพร่ในระบบออนไลน์ โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่าง ๆ ส่งเสริมการวิจัยจากงานประจำ การค้นคว้าทดลองหาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และเป็นสื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพระหว่างนักเทคนิคการแพทย์กับบุคลากรทางการแพทย์

อ่านเพิ่มเติม

ผู้สนใจ ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยและบทความฟื้นฟูวิชาการ ได้ที่ วารสารเทคนิคการแพทย์

Editorial

http://www.jmt-amtt.com/?journal=jmt-amtt&page=article&op=view&path%5B%5D=498&path%5B%5D=267

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here