นักเทคนิคการแพทย์ชุมชน เตรียมแผนปฏิบัติการเชิงรุก ตั้งเป้า “ประชาชนสุขภาพดี จับต้องได้ถึงระดับโมเลกุล”

0
792

นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคนิคการแพทย์มาใช้ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ พัฒนาความรู้-เครื่องมือ-ทักษะการวิเคราะห์ การจัดการข้อมูล การสื่อสารสาธารณะและการทำงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างของผู้เข้าร่วมอบรม ผสมผสานในรูปแบบที่ง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายในพื้นที่ต่างๆ

ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการขับเคลื่อนงานเทคนิคการแพทย์ชุมชน เพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 12 ตุลาคม 2560 I อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง : การพัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเนื่องทุติยภูมิโดยชีวการแพทย์สารสนเทศสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 1 จำนวน 24 คน เข้ารับการอบรม ตามข่าวที่ “เมดเทคทูเดย์” เสนอไปแล้ว นั้น

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานหลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาการพัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเนื่องทุติยภูมิโดยชีวการแพทย์สารสนเทศสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ (เทคนิคการแพทย์ชุมชน) เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมเมื่อวานนี้ (12 ตค.) ว่า การอบรมครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กล่าวคือได้แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดำเนินการเทคนิคการแพทย์ชุมชนเพื่อการบริการทั้ง 12 เขตบริการ ได้เครื่องมือในการดำเนินการเทคนิคการแพทย์ชุมชนและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนได้บทเรียนเพื่อการปรับปรุงและต่อยอดในการสนับสนุนทางด้านวิชาการ เพื่อการขับเคลื่อนงานบริการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิต่อเนื่องทุติยภูมิต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ กล่าวถึง แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดำเนินการเทคนิคการแพทย์ชุมชนว่า ประกอบด้วย (1) การพัฒนาความรู้ เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชน (2) การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การจัดการข้อมูล การสื่อสารสาธารณะ และการทำงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆ (3) การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคนิคการแพทย์มาใช้ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ทั้งนี้ การทำงานด้านปฐมภูมิของนักเทคนิคการแพทย์ชุมชน จะต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการ  องค์ความรู้และการมีส่วนร่วม และการพัฒนาทักษะของนักเทคนิคการแพทย์ชุมชน โดยมีเป้าหมายคือ “ประชาชนสุขภาพดี จับต้องได้ ถึงระดับโมเลกุล” 

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ยังเปิดเผยด้วยว่า การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันจัดทำแผนงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ชุมชนเชิงรุก ระยะที่ 1 (ต.ค.2560-มี.ค.2561) โดยเน้นย้ำคุณภาพของงานเทคนิคการแพทย์ คือ Technical Quality Service Quality และ Management Quality รายละเอียดแผนปฎิบัติการ ได้แก่ 

(1) Re-train, POCT, การให้บริการ Lab ใน รพ.สต ANC NCD. การแปลผลการตรวจสุขภาพในประชาชนโดยใช้ความรู้ Homeostasis, Lab interpretation,

 (2) การเลือกใช้และควบคุมคุณภาพ  POCT,  เครื่องมือเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ การอบรมความรู้ POCT และการประเมินคุณภาพ การ Review Lab Test ตามนโยบายและปัญหาในพื้นที่ที่เน้นย้ำความคุ้มค่า คุ้มทุนและได้ตามประสิทธิผล การเลือกเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ Validation การประเมิน IQC, EQA ตรวจประเมิน รพ.สต. ตามคู่มือ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว และแผนบำรุงรักษา แผนสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในมิติความเป็นเทคนิคการแพทย์ Applied Science

(3) จัดการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ-NCD (DM,HT,CKD,CVD), Health promotion เชิงรุกทางสุขภาพรายบุคคล ครอบครัวและชุมชน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทาง Bioinformatics ที่สามารถออกแบบระบบสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปก่อนป่วย ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล นำเสนอผลการดำเนินงานสู่ผู้บริหาร เครือข่ายในพื้นที่ จังหวัด เขต และประเทศ ได้อย่าง SMART MT By Using Data Management

(4) จัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (DHF,Leptospirosis,etc) โรคอุบัติใหม่และระบาด (Zika,SARs,Food,Bact.etc.) ทบทวนแนวทางการตรวจวินิจฉัยในระดับ รพ.สต., รพ. ต่อยอดระดับ จังหวัด, เขต, ประเทศ สร้างเครือข่ายการการส่งตรวจวิเคราะห์ การใช้ Bioinformatics ในการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสารสนเทศทางการแพทย์ในการตัดสินใจ ติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรค

(5) จัดการเชื้อดื้อยา การควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในแต่ละระบบชุมชน,รพ.ระดับต่างๆ โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูล  เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย วิเคราะห์ข้อมูลเชื้อดื้อยาในแต่ละระบบ นำเสนอข้อมูลเชื้อดื้อยา ในระดับโรงพยาบาล จังหวัด ประเทศ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here