จุดเริ่มต้นของ CMTE

เมื่อปี ๒๕๔๕ ผมเป็นกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ วาระ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๘

วันหนึ่งคุณคมเนตร เตียงพิทยากร แนะนำให้รู้จักกับ คุณอิสระพงศ์ แจ้งเขว้า และ คุณอรรณพ สุภานันท์ ได้คุยกันเรื่องที่แพทยสภา สภาเภสัช สภาการพยาบาล ร่วมกันทำเรื่องการศึกษาต่อเนื่องของแต่ละวิชาชีพ โดยว่าจ้างให้บริษัทของคุณอิสสระพงษ์ จัดทำโปรแกรมต่างๆให้ทั้งสามวิชาชีพ ในฐานะที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์คนหนึ่งคุณอิสระพงศ์บอกว่าไม่อยากให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตกขบวน เพราะการศึกษาต่อเนื่องเป็นเรื่องใหม่ที่วงการแพทย์ทำกัน เมื่อสามวิชาชีพนำมาปฏิบัติการแล้ว ยังไงเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องทำเช่นกัน แต่เนื่องจากวิชาชีพเรายังเล็ก เงินก็ไม่ค่อยมี ก็จะเริ่มทำเล็กๆ กันไปก่อน คุณอิสระพงศ์ จึงเสนอว่าจะจัดโปรแกรมและข้อมูลที่จำเป็นให้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

คมเนตร เตียงพิทยากร ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์

เมื่อตกลงกันว่าจะหาทางเริ่มทำการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ ไล่ไปให้ทันกับสามองค์กรวิชาชีพที่ว่าให้ได้ เรื่องที่ต้องคิดคือจะทำอย่างไรให้คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์เห็นชอบและยอมให้ทำ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วใครจะช่วยทำงานนี้ให้ลุล่วง ก็ตกลงกันว่าจะหาคนมาเป็นอาสาสมัครสักทีมช่วยกันทำงานนี้ จึงตั้ง “ชมรมเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์” ขึ้น ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แล้วช่วยกันหาที่ปรึกษามาช่วยอีกส่วนหนึ่ง โดยมี ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร เป็นประธานชมรมฯ ทนพ.ชัยศรี เลิศวิทยากูล เป็นเลขาฯ นท.ทนพ.พงษ์เพ็ชร คงพ่วง ทนพ.อิสระพงศ์ แจ้งเขว้า ทนพ.อรรณพ สุภานันท์ ทนพญ.สมปอง จินาทองไทย ทนพ.วัฒโนทัย ไทยถาวร และผมเป็นกรรมการชมรมนี้

กรรมการชมรมเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ ผู้จุดประกายเรื่อง CMTE เมื่อปี 2545
คุณอิสระพงศ์ แจ้งเขว้า

ชมรมเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ มีการประชุมกรรมการและที่ปรึกษาชมรมฯ อีกครั้ง ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๖ และเห็นว่าการดำเนินการเรื่อง CMTE ควรเริ่มต้นจากการนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการวิชาชีพและรับงานมาดำเนินการต่อ ซึ่งผมรับหน้าที่เป็นผู้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพ และให้คุณอรรณพ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ทางเวปไซด์ thaimedtech.org คุณอิสระพงศ์ สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร เอกสาร เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงานของทั้งสามวิชาชีพ ท่านอื่นๆก็ช่วยกันทำงานเป็นทีม

ต่อมา คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ มีคำสั่งที่ ๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ มีผลย้อนหลังตั้งแต่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ เพื่อดำเนินการโครงการการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วย

๑. ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. ทนพ.สุพล พลธีระ ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๔. ทนพ.เดชา ร่มไทรย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๕. ทนพ.จำรัส พร้อมมาศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๖. ทนพ.น.ท.พงษ์เพ็ชร คงพ่วง ร.พ.ภูมิพล กองทัพอากาศ

๗. ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร ร.พ.ขอนแก่น

๘. ทนพ.อิสสระพงศ์ แจ้งเขว้า บริษัท World Medic Inc.Corp. จำกัด

๙. ทนพ.บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ สถาบันบำราศนราดูร

๑๐.ทนพ.วัฒโนทัย ไทนถาวร บริษัมสเปเชียลแล็บเซ็นเตอร์จำกัด

๑๑.นายเสถียร แจ้งศิริเจริญ กองการประกอบโรคศิลปะ

๑๒.นางอาภา เกียรติบุตร กองการประกอบโรคศิลปะ

๑๓.นางณัฐชมธร สำราญจิตร์ กองการประกอบโรคศิลปะ

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ (บางส่วน) ชุดแรก ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน CMTE ในระยะเริ่มต้น

คณะอนุกรรมการวิชาชีพพัฒนาวิชาการ มีหน้าที่ดังนี้

๑.จัดทำระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (Continuing Medical Technology Education : CMTE)

๒.ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิชาการ สำหรับเทคนิคการแพทย์ บุคลากรห้องปฏิบัติการระดับต่างๆและบุคลากรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค เพื่อประโยชน์ของประชาชน

๓.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนาวิชาการระดับต่างๆ

๔.ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

ในการนี้ได้ตั้ง “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.ทนพ.)” ขึ้น มีที่ทำการชั่วคราวที่คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้อำนวยการ และคณะอนุกรรมการฯ เป็นคณะกรรมการบริหารศ.น.ทนพ.เพื่อทำหน้าที่ ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถานบริการรักษาพยาบาล และองค์กรวิชาชีพต่างๆ ในการจัดระบบ และเครือข่ายการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ  โดย ศ.น.ทนพ. ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะของกิจกรรมทางวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมุ่งที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนในการทำกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่หลากหลาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here