อาทิตย์,20,มกราคม,2019

งานเทคนิคการแพทย์กับคุณภาพ 3 อย่าง

องค์การมาตรฐานสากลคุณภาพ หรือ ISO ให้คำจำกัดความของคำว่า "คุณภาพ" ว่าหมายถึง คุณสมบัติรวมของประโยชน์ใช้สอย และลักษณะจำเพาะของ product และ Service ที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ส่วนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน...

เรื่องล่าสุด

MUST READ