จันทร์ 25 มีนาคม 2019

งานเทคนิคการแพทย์กับคุณภาพ 3 อย่าง

องค์การมาตรฐานสากลคุณภาพ หรือ ISO ให้คำจำกัดความของคำว่า "คุณภาพ" ว่าหมายถึง คุณสมบัติรวมของประโยชน์ใช้สอย และลักษณะจำเพาะของ product และ Service ที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ส่วนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน...