เปิดข้อเสนอ “เทคนิคการแพทย์” ต่อร่าง พรบ.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและการบริการสาธารณสุข

ตามที่สำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ... โดยได้เชิญผู้แทนกลุ่มสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว อาคาร 5 ชั้น...

เหตุผลและความจำเป็นที่เทคนิคการแพทย์ควรได้รับเงิน พตส.เพิ่ม

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอข้อมูลการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งแสริมการประกอบวิชาชีพ ที่มี ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์...

สำรวจ “ทัพ” ขับเคลื่อนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ในการศึกสงครามเมื่อครั้งอดีต การจัด “ทัพ” ออกสัปประยุทธิ์กับข้าศึกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากฝีมือ และความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของแม่ทัพนายกองแล้ว การวางแผนจัด “ทัพ” ที่ดี มีการหนุนส่งกำลังช่วยเหลือสนับสนุนกัน ไพร่พลมีกำลังใจ ฮึกเหิม ไม่ย่อท้อเหนื่อยหน่าย ย่อมนำมาซึ่งชัยชนะในการศึกนั้นๆ...

เปิดร่าง พรบ.วิชาชีพเวชกรรมฉบับใหม่ เปิดช่อง “หมอทำแล็บ”?

ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ.... กำลังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากประชาชนทั่วไปและแพทย์ ซึ่งจะสิ้นสุดการรับฟังความเห็นในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ เหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฉบับใหม่นี้ ก็คือ โดยที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่าสามสิบปี...

MT 4.0 ในทรรศนะของ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นเวทีเป็นวิทยากรในการอภิปรายหมู่ หัวข้อ Roadmap to MT 4.0 ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41 “MT 4.0 for...

พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก มีความรู้สึกโทมนัสร่วมกันอย่างมิได้นัดหมาย เมื่อมีประกาศจากสำนักพระราชวังว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต เมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. นับเป็นความโทมนัสที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่าจะเปรียบเทียบการสูญเสียใดๆ ในชีวิตได้อีกแล้ว ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า ๗๐...

เทคนิคการแพทย์แห่งปี ๒๕๖๐

ในรอบปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เทคนิคการแพทย์ที่มีบทบาทโดดเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ชื่นชมและยอมรับของเพื่อนร่วมวิชาชีพ คงไม่มีใครเกิน “นิทัศน์ น้อยจันอัด”แห่ง รพช.หนองหาน จ.อุดรธานี ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทยไปได้ จึงไม่แปลกใจเลยที่เมื่อ “เมดเทคทูเดย์”...

หลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง

หลังจากประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive: AMDD) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา...

สรุปประเด็นข้อเสนอ“ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. …”

ตามที่สำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยเชิญผู้แทนกลุ่มวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว อาคาร 5...

10 ข่าวเด่นเทคนิคการแพทย์ ในรอบปี 2560

ในรอบปี 2560 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป มีเหตุการณ์ต่างๆ ในวิชาชีพเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ บางเหตุการณ์ได้รับความสนใจจากสมาชิกค่อนข้างสูง “เมดเทคทูเดย์” ประมวล 10 ข่าวเด่นในรอบปี 2560 มาให้รำลึกถึงกันอีกครั้ง 1. การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=W1Ui5vfYSrE การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ...

เรื่องล่าสุด

MUST READ