หลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง

หลังจากประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive: AMDD) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา...

ที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ในอาคารรวมสภาวิชาชีพ: ความหวังที่ใกล้ความจริง

เมื่อวานนี้ (๓๐ พค.๖๑) เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่คำขอบคุณของสภาเทคนิคการแพทย์ที่มีต่อสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ กรณีสมาคมฯ มอบเงินจำนวน ๑๔ ล้านบาทสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารรวมสภาวิชาชีพและราชวิทยาลัยแพทย์ ๑๔ ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ...

เทคนิคการแพทย์แห่งปี ๒๕๖๐

ในรอบปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เทคนิคการแพทย์ที่มีบทบาทโดดเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ชื่นชมและยอมรับของเพื่อนร่วมวิชาชีพ คงไม่มีใครเกิน “นิทัศน์ น้อยจันอัด”แห่ง รพช.หนองหาน จ.อุดรธานี ประธานชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทยไปได้ จึงไม่แปลกใจเลยที่เมื่อ “เมดเทคทูเดย์”...

10 ข่าวเด่นเทคนิคการแพทย์ ในรอบปี 2560

ในรอบปี 2560 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป มีเหตุการณ์ต่างๆ ในวิชาชีพเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ บางเหตุการณ์ได้รับความสนใจจากสมาชิกค่อนข้างสูง “เมดเทคทูเดย์” ประมวล 10 ข่าวเด่นในรอบปี 2560 มาให้รำลึกถึงกันอีกครั้ง 1. การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=W1Ui5vfYSrE การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ...

เหตุผลและความจำเป็นที่เทคนิคการแพทย์ควรได้รับเงิน พตส.เพิ่ม

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอข้อมูลการขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งแสริมการประกอบวิชาชีพ ที่มี ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์...

เปิดข้อเสนอ “เทคนิคการแพทย์” ต่อร่าง พรบ.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและการบริการสาธารณสุข

ตามที่สำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ... โดยได้เชิญผู้แทนกลุ่มสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว อาคาร 5 ชั้น...

สรุปประเด็นข้อเสนอ“ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. …”

ตามที่สำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยเชิญผู้แทนกลุ่มวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนระบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว อาคาร 5...

เปิดร่าง พรบ.วิชาชีพเวชกรรมฉบับใหม่ เปิดช่อง “หมอทำแล็บ”?

ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ.... กำลังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากประชาชนทั่วไปและแพทย์ ซึ่งจะสิ้นสุดการรับฟังความเห็นในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ เหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฉบับใหม่นี้ ก็คือ โดยที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่าสามสิบปี...

เรื่องล่าสุด

MUST READ