ศุกร์ 22 มีนาคม 2019

นายกสภาฯ ประชุมความร่วมมือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ชมรมเทคนิคการแพทย์รพศ./รพท. ชมรมเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ชี้ ต้องปรับบริบทวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยี เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มี Technology disruption เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Automation with auto-validation ตามมาด้วย AI (Artificial intelligence)...

เริ่มแล้วเช้านี้ งาน Thailand LA Forum 2018

การประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2018) ครั้งที่ 7 “ห้องปฏิบัติการคุณภาพคู่คุณธรรม” (Quality laboratory with moral) ที่สภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้จัด เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้...

สภาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นบ้านใหม่ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10

วันนี้ (24 พ.ย.61)สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ข้อความประกาศสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ความว่า ขณะนี้สำนักงานสภาฯ ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์...

สภาเทคนิคการแพทย์ เตรียมปรับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ

อนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อจัดทำ “เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในศตวรรษที่ 21”  ที่มีความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของการดูแลสุขภาพประชาชนในระบบสุขภาพของประเทศและในระดับสากล เมื่อวานนี้ (23 พย.61) รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่จัดโดยอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ ณ...

สภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมแล้วงาน LA Forum 2018

สืบเนื่องจากการจัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่พ.ศ.2555 ซึ่งได้รับผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทยท์ทั่วประเทศ เพื่อให้คุณภาพมีการธำรงอยู่และขยายวงกว้างมากขึ้น ในปี 2561 สภาเทคนิคการแพทย์จึงไดจัดการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2018) ครั้งที่...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 (5th Annual...

สป.สธ.ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 23 พย.นี้

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินนโยบายที่จะพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยจัดทำร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ....ขึ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระสอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10)  วาระที่สาม...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน 2P Safety

กระทรวงสาธารณสุขเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน ด้วยแนวทาง “SIMPLE” เพื่อมุ่งสู่การเป็น 2P Safety Hospital เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์เดินทางไปที่โรงแรมเซ็นทรา...

กรมวิทย์ ประชุมความร่วมมือ สภา-สมาคม-ชมรม พัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 8 พย. 2561 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชมรมเทคนิคการแพทย์ กสธ. ชมรมเทคนิคการแพทย์ รพศ./รพท. ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย...

เรื่องล่าสุด

MUST READ