อาทิตย์,20,มกราคม,2019

สภาเทคนิคการแพทย์ออกประกาศแล้ว ใบอนุญาตหมดอายุ-ถูกเพิกถอน ต้องสอบประเมินความรู้ใหม่

ช่วงบ่ายของวันนี้ (9 มค.62 ) สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ หรือใบอนุญาตฯถูกเพิกถอน มีเนื้อหาโดยสรุปว่า...

สภาเทคนิคการแพทย์ แจงข้อกฎหมาย ปม “พยาบาลเจาะเลือด”

สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อหารือสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชี้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดให้พยาบาลเจาะเลือดตามมาตรา ๒๘(๖)ได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพก่อน และไม่สามารถเจาะเลือดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพได้ ในกรณีสถานพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานบริษัท แม้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักเทคนิคการแพทย์ก็ตาม เมื่อวานนี้ (25 ธค.61) สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่หนังสือตอบข้อหารือเรื่องการเจาะเลือดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ....

นายกสภาฯ ประชุมความร่วมมือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ชมรมเทคนิคการแพทย์รพศ./รพท. ชมรมเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ชี้ ต้องปรับบริบทวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยี เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มี Technology disruption เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Automation with auto-validation ตามมาด้วย AI (Artificial intelligence)...

เริ่มแล้วเช้านี้ งาน Thailand LA Forum 2018

การประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2018) ครั้งที่ 7 “ห้องปฏิบัติการคุณภาพคู่คุณธรรม” (Quality laboratory with moral) ที่สภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้จัด เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้...

สภาเทคนิคการแพทย์ ขึ้นบ้านใหม่ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10

วันนี้ (24 พ.ย.61)สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ข้อความประกาศสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ความว่า ขณะนี้สำนักงานสภาฯ ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์...

สภาเทคนิคการแพทย์ เตรียมปรับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ

อนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อจัดทำ “เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในศตวรรษที่ 21”  ที่มีความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของการดูแลสุขภาพประชาชนในระบบสุขภาพของประเทศและในระดับสากล เมื่อวานนี้ (23 พย.61) รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่จัดโดยอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ ณ...

สภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมแล้วงาน LA Forum 2018

สืบเนื่องจากการจัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่พ.ศ.2555 ซึ่งได้รับผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทยท์ทั่วประเทศ เพื่อให้คุณภาพมีการธำรงอยู่และขยายวงกว้างมากขึ้น ในปี 2561 สภาเทคนิคการแพทย์จึงไดจัดการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2018) ครั้งที่...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 (5th Annual...

สป.สธ.ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 23 พย.นี้

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินนโยบายที่จะพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยจัดทำร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ....ขึ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระสอง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10)  วาระที่สาม...

เรื่องล่าสุด

MUST READ