ศุกร์ 22 มีนาคม 2019

เทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัล DMSc Award

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27...

สภาเทคนิคการแพทย์ตั้ง 80 ผู้ประสานงานทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผนแพร่คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ ที่ 7/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 80 คน ประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์ทุกจังหวัด จังหวัดละ...

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสมาชิก

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดให้มีทุนสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกให้ดำเนินการวิจัย ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยสนับสนุนโครงการวิจัยแบบเหมาจ่าย ในอัตราโครงการละไม่เกิน 25,000 บาท จำนวนไม่เกิน 5 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 125,000...

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เปิดให้เสนอชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประกาศให้มีการคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นและมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมและแวดวงเทคนิคการแพทย์ ทั้งในด้านการครองตน  ครองคน  และครองงาน  โดยยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  เพื่อประกาศและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น“นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562“ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลและครอบครัวสืบไป  ทั้งนี้...

หญิงหมดสติในร้านอาหาร สาวเทคนิคการแพทย์ผ่านทางมาพอดี รีบเข้าช่วยเหลือ

เมื่อวานนี้ (5 กพ.62) เว็บไซต์ จส.100 เผยแพร่ข่าวนักเทคนิคการแพทย์ช่วยเหลือหญิงหมดสติในร้านอาหาร ความว่า เมื่อเวลา 13:53น. คุณประภาส (เจ้าของร้าน) แจ้ง SOS ขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น JS100...

เทคนิคการแพทย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พะเยา

รศ.ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22 ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิการดี มหาวิทยาลัยพะเยา คนใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา...

เทคนิคการแพทย์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 ซึ่งผู้จะได้รับพระราชทาน จะต้องมีผลงานคิดค้นความรู้ระบบ กรรมวิธีหรือประดิษฐ์ สิ่งใหม่เป็นผลสำเร็จ ปรับปรุงความรู้ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก...

สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการทำวิจัย R to R อย่างครบวงจร สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากงานประจำของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง และส่งเสริมการวิจัย R to R...

สภาเทคนิคการแพทย์ออกประกาศแล้ว ใบอนุญาตหมดอายุ-ถูกเพิกถอน ต้องสอบประเมินความรู้ใหม่

ช่วงบ่ายของวันนี้ (9 มค.62 ) สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ หรือใบอนุญาตฯถูกเพิกถอน มีเนื้อหาโดยสรุปว่า...

สภาเทคนิคการแพทย์ แจงข้อกฎหมาย ปม “พยาบาลเจาะเลือด”

สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อหารือสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชี้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดให้พยาบาลเจาะเลือดตามมาตรา ๒๘(๖)ได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพก่อน และไม่สามารถเจาะเลือดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพได้ ในกรณีสถานพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานบริษัท แม้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักเทคนิคการแพทย์ก็ตาม เมื่อวานนี้ (25 ธค.61) สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่หนังสือตอบข้อหารือเรื่องการเจาะเลือดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ....

เรื่องล่าสุด

MUST READ