เสาร์,16,กุมภาพันธ์,2019

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เปิดให้เสนอชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประกาศให้มีการคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นและมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมและแวดวงเทคนิคการแพทย์ ทั้งในด้านการครองตน  ครองคน  และครองงาน  โดยยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  เพื่อประกาศและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น“นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562“ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลและครอบครัวสืบไป  ทั้งนี้...

หญิงหมดสติในร้านอาหาร สาวเทคนิคการแพทย์ผ่านทางมาพอดี รีบเข้าช่วยเหลือ

เมื่อวานนี้ (5 กพ.62) เว็บไซต์ จส.100 เผยแพร่ข่าวนักเทคนิคการแพทย์ช่วยเหลือหญิงหมดสติในร้านอาหาร ความว่า เมื่อเวลา 13:53น. คุณประภาส (เจ้าของร้าน) แจ้ง SOS ขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น JS100...

เทคนิคการแพทย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.พะเยา

รศ.ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22 ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิการดี มหาวิทยาลัยพะเยา คนใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา...

เทคนิคการแพทย์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 ซึ่งผู้จะได้รับพระราชทาน จะต้องมีผลงานคิดค้นความรู้ระบบ กรรมวิธีหรือประดิษฐ์ สิ่งใหม่เป็นผลสำเร็จ ปรับปรุงความรู้ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก...

สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการทำวิจัย R to R อย่างครบวงจร สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากงานประจำของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง และส่งเสริมการวิจัย R to R...

สภาเทคนิคการแพทย์ออกประกาศแล้ว ใบอนุญาตหมดอายุ-ถูกเพิกถอน ต้องสอบประเมินความรู้ใหม่

ช่วงบ่ายของวันนี้ (9 มค.62 ) สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ หรือใบอนุญาตฯถูกเพิกถอน มีเนื้อหาโดยสรุปว่า...

สภาเทคนิคการแพทย์ แจงข้อกฎหมาย ปม “พยาบาลเจาะเลือด”

สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อหารือสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชี้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดให้พยาบาลเจาะเลือดตามมาตรา ๒๘(๖)ได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพก่อน และไม่สามารถเจาะเลือดเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพได้ ในกรณีสถานพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานบริษัท แม้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของนักเทคนิคการแพทย์ก็ตาม เมื่อวานนี้ (25 ธค.61) สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่หนังสือตอบข้อหารือเรื่องการเจาะเลือดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ....

นายกสภาฯ ประชุมความร่วมมือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ชมรมเทคนิคการแพทย์รพศ./รพท. ชมรมเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ชี้ ต้องปรับบริบทวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและเทคโนโลยี เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มี Technology disruption เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Automation with auto-validation ตามมาด้วย AI (Artificial intelligence)...

เริ่มแล้วเช้านี้ งาน Thailand LA Forum 2018

การประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2018) ครั้งที่ 7 “ห้องปฏิบัติการคุณภาพคู่คุณธรรม” (Quality laboratory with moral) ที่สภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้จัด เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้...

เรื่องล่าสุด

MUST READ