จันทร์ 25 มีนาคม 2019

ย้อนอดีต SMA ๑๒/๖๐ เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องแรกในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ : พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

“เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระเหม่อมพระราชทานค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ ทางเคมีคลินิก(Simultaneous Multiple Analyser,SMA ๑๒/๖๐) แก่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์สารเคมีในเลือด ได้พร้อมกันหลายชนิดในเวลาเดียวกันเป็นเครื่องแรกในประเทศไทย” นี่คือข้อความตอนหนึ่ง ในคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...

เรื่องล่าสุด

MUST READ