จันทร์ 22 เมษายน 2019
Home MedTecH Station เรื่องเล่า CMTE

เรื่องเล่า CMTE

กว่า”การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์” หรือ CMTE จะเป็นรูปเป็นร่างได้ในวันนี้ ต้องผ่านการขับเคลื่อนผลักดันอะไรมาบ้าง รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ผู้ทำคลอด CMTE มากับมือ จะมาลำดับเรื่องราวให้ฟังอย่างละเอียด พร้อมแง่คิดและมุมมองในเรื่องนี้

เยี่ยมเยือนดูงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จากที่ได้เล่าเรื่องการไปเยี่ยมเยือนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) มาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ศ.น.ทนพ.ได้ไปเยี่ยมเยือนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล (ศ.น.พย.) เป็นแห่งที่สอง โดยที่แพทยสภาและสภาการพยาบาลเป็นหัวเรือใหญ่ที่ริเริ่มดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อเนื่องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีวิชาชีพอื่นเข้าร่วมด้วยรวมทั้งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ก่อนมีสภาเทคนิคการแพทย์เกิดขึ้น รูปแบบการดำเนินงานและเอกสารจึงมีรากฐานเดียวกัน...

รู้เรา รู้เขา สร้างพันธมิตร จึงจะดำเนินการไปสู่จุดหมายได้ดี (ตอนที่ ๒)

ด้านสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เนื่องจากระเบียบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ล้วนมาจากรากเง่าเดียวกันตั้งแต่เริ่มแรกยุค ๒๕๔๖-๒๕๔๗ แม้เวลาผ่านมาสิบปีเศษก็ยังมีส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่บางส่วนมีการพัฒนาต่างกันออกไป สำหรับการแบ่งชนิดของสถาบันออกเป็น สถาบันหลัก และ สถาบันสมทบ โดยดูศักยภาพหรือคุณลักษณะขององค์กรเป็นหลัก โดยคาดหวังว่า สถาบันหลักจะเป็นพี่ใหญ่คอยดูแล...

รู้เรา รู้เขา สร้างพันธมิตร จึงจะดำเนินการไปสู่จุดหมายได้ดี (ตอนที่๑)

การเยี่ยมดูงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) เมื่อ ๒๓ ก.ค.๒๕๕๘ (ตอน๑) ๑ มี.ค.๖๐ เรื่องการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพแพทย์เกิดขึ้นก่อนจากการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long learning) การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education :...

การบริหารจัดการ CMTE ของสภาเทคนิคการแพทย์และศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

การดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์ และศ.น.ทนพ.  ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งหมายถึงมีระบบการบริหาร และผู้บริหารทุกระดับตามหลักการของ TQA นั้น ผู้นำองค์กรและผู้บริหารระดับสูงเป็นกลไกที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นต้นทางหรือต้นน้ำสามารถทำให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลในองค์กร ช่วยให้บุคลากรระดับถัดมามีขวัญกำลังใจ ทุ่มเทความสามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามนโยบายและแผนได้  ทั้งหมดล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ยุคนี้ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดขององค์กร สำหรับการศึกษาต่อเนื่องที่ในทุกวิชาชีพเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ประกอบวิชาชีพจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา...

การพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องตาม PMQA

ในตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงการจะพัฒนาองค์กร เช่น สภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นองค์กรหลักตามกฏหมาย ให้มีความทันสมัย ว่าต้องเดินตามหลักการของ PMQA เพื่อให้รู้ว่าองค์กรเราเป็นอย่างไร ควรพัฒนาอย่างไร    การพัฒนาองค์กร ควรนำค่านิยม (core value)...

MBNQA,TQA และ PMQA กับการพัฒนาองค์กร

จากที่กล่าวมาแล้วว่าคณะอนุกรรมการ cmte เลือกเดินตามแนวทางของ PDCA และ TQA ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล แต่ยังไม่พูดถึง TQA เลย โม้หรือเปล่า ถ้าดูคำพูดดีๆไม่ได้โม้ เพราะพูดว่าเอาหลักการมาใช้ในการพัฒนาองค์กร แม้เราจะมีภารกิจเพียงระดับศ.น.ทนพ....

การสื่อสารกับ CMTE

ในทางปฏิบัติระยะแรก (คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ ๑ วาระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖-มิถุนายน ๒๕๕๗ ชุดที่ ๒ วาระ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) สภาฯมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ โดยระบุอำนาจหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการรับภารกิจของศ.น.ทนพ.แทบทั้งหมด...

ภารกิจของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและคณะอนุกรรมการ

เมื่ออ่านพรบ.เพื่อดูว่าการศึกษาต่อเนื่องที่เราจะทำ มันเกี่ยวข้องกับส่วนไหนของกฏหมาย ก็ชัดเจนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงต์ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการสภาจะต้องคิดว่าควรทำอะไรบ้างเพื่อเติมเต็มวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด เป็นผลดีต่อวิชาชีพที่สุด เมื่อตัดสินใจให้มีการจัดการเรื่องการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีการออกข้อบังคับโยง cmte กับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีการตั้งหน่วยงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.ทนพ.) ขึ้นมีฐานะเป็นหน่วยงานของสภาเทคนิคการแพทย์(ซึ่งหมายถึงหน่วยที่มีงานประจำทำ)   มีการตั้งคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (ซึ่งควรจะเป็นฝ่ายที่ทำงานด้านนโยบายกำกับดูแลศ.น.ทนพ.) และแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ...

พรบ.วิชาชีพ กับ CMTE

ก่อนจะเล่าอะไรต่อ ขอแสดงความยินดีกับทีมงานคณะอนุกรรมการ cmte ที่ทราบว่าท่านทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีนี้ หลังจากได้รับตำแหน่งนายกสมาคมเ ทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในปีก่อนโน้น ผมเลยย้อนกลับมาดูในทีม ว่าเรามีใครเป็นอะไรกันบ้าง ในทีมเรามีศิษย์เก่าดีเด่นทั้งเชียงใหม่ ขอนแก่น จุฬา มีนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น มีคณบดีที่เพิ่งรับตำแหน่งในวาระนี้...

คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องชุดที่สองวาระ ๒๕๕๗-๒๕๖๐

หลังจากมีคณะกรรมการสภาฯชุดใหม่ และมีการโหวตให้ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยยุทธกร เป็นนายกสภาฯ ท่านได้โทร.มาขอให้ผมรับเป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดนี้ต่อ ผมเรียนท่านไปว่าขอจัดทีมเอง ซึ่งต่างจากชุดแรกที่ผมขอเอา พันเอก ทนพ.ชะเลง ฉายวิโรจน์ เข้ามาช่วยผมเพียงคนเดียว นอกนั้นท่าน วรรณิกา นายกสภาฯ...