พุธ 27 มีนาคม 2019

จำเป็นหรือไม่ ? ที่จะต้องคืนใบอนุญาตฉบับเดิม-ขอใบรับรองคะแนน CMTE เพื่อต่ออายุใบอนุญาต

เป็นที่ทราบกันดีว่า โดยผลของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘ ที่กำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ...

เหมาะสมหรือไม่ ที่เทคนิคการแพทย์ไม่ต่ออายุใบอนุญาตในเวลาที่กำหนด จะต้อง “นับหนึ่ง”ใหม่ ด้วยการสอบวัดความรู้อีกครั้งเมื่อขอใบอนุญาตฉบับใหม่

“ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ….” ที่สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย จัดทำ และนำออกเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิกอยู่ในขณะนี้ มีประเด็นเรื่อง “การสอบวัดความรู้”สำหรับผู้ที่ปล่อยให้ใบอนุญาตหมดอายุและจะขอใบใหม่ ให้วิพากษ์วิจารณ์กัน แม้ความในข้อ 14...

ปล่อยใบอนุญาตหมดอายุ จะขอใหม่ เจอด่าน“หิน”

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 10 วัน “ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ….” ที่สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย จัดทำ และนำออกเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากสมาชิก ก็จะหมดเขตการรับฟังความเห็นลงในวันที่...

ผู้ป่วยเสียเลือด 26 ลิตร !! เอาเลือดที่ไหนมาเสีย ?

กรณีผู้ป่วยหญิงไทยตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์ คลอดก่อนกำหนด สูญเสียเลือดจำนวนมาก ซึ่งพยาบาลซึ่งอยู่ในทีมกู้ชีวิตผู้ป่วยรายนี้จนปลอดภัยระบุว่า “ผู้ป่วยคนนี้สูญเสียเลือดไปทั้งหมด 26,000 ซีซี มากกว่าที่คนปกติจะรับได้ รับเลือดทั้งหมด 48 ยูนิต เหมือนเปลี่ยนเลือดและชีวิตใหม่เลย” 26,000...

บัตรสมาชิกสภาฯ ยังไม่ใช่หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

มีคำอยู่ 2 คำ ที่ควรจะต้องทำความเข้าใจกันให้ถ่องแท้ เพื่อป้องกันความสับสน เข้าใจผิด หนึ่งก็คือคำว่า “สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์” กับอีกหนึ่งก็คือคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาฯ อาจจะไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน  แต่ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน จะต้องเป็นสมาชิกสภาฯ เมื่อไม่นานมานี้ สภาเทคนิคการแพทย์...

บทบาทของเทคนิคการแพทย์ใน”คลินิกแล็บ”ต่อสถานการณ์เบาหวาน

สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันเบาหวานโลก" โดยในปี 2560 นี้ สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ...

ความมุ่งมั่น 10 ประการที่เทคนิคการแพทย์ควรมี

เทคนิคการแพทย์  เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ”ศิลป์” ในการทำงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คน จึงจำเป็นต้องอาศัยศาสตร์ที่มีความจำเพาะ ขณะเดียวกันการทำงานที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงก็จำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสารมารถให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากเทคนิคการแพทย์ ย่อมไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยสามัญสำนึกธรรมดาว่า  สิ่งที่เทคนิคการแพทย์กำลังกระทำอยู่กับตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักวิชา  หรือถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่ ...

เราจะสร้าง “เทคนิคการแพทย์มืออาชีพ” ได้อย่างไร

มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์ ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประเด็นว่าเราจะสร้าง “เทคนิคการแพทย์มืออาชีพ” ได้อย่างไร เพราะจากสภาพการณ์ปัจจุบัน เรายังขาดผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่เป็น “เทคนิคการแพทย์มืออาชีพ” ตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ คำถามที่ชวนให้คิดก็คือ  แท้จริงแล้ว “เทคนิคการแพทย์มืออาชีพ”...

เทคนิคการแพทย์ จะโดยสารรถไฟสาย“ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข” ได้อย่างไร

ข่าวจากสภาเทคนิคการแพทย์ ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มายังสภาเทคนิคการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีความสอดคล้อง ขัดแย้ง หรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือไม่ โดย รศ.ยุพา...

นอกจากหมอ…ท่านควรมีเทคนิคการแพทย์ประจำครอบครัว

ผมเทคนิคการแพทย์..ทนพ.ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ (ทน 2) ครับ ผมมีหมอประจำครอบครัว เป็น “อาจารย์หมอ” ช่วยดูแลผมและครอบครัวตั้งแต่ลูกยังเล็กจนกระทั่งโต หมอประจำครอบครัวเหมือนญาติกัน เวลาวันเกิดวันตรุษจีนปีใหม่ เราไปมาหาสู่กันเวลาเราไปหาท่าน เมื่อสนิทสนมกันเหมือนญาติ ท่านเลยไม่คิดสตางค์แถมของที่คนไข้เอามาให้ท่านเช่นส้มโอ ท่านก็จะแบ่งให้ผมกินประจำ...

เรื่องล่าสุด

MUST READ