ส่องธรรมนูญสมาคมฯ เช็ควันเวลา กาบัตรเลือกนายกฯ

0
112

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ นี้ เราจะทราบกันว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ จะเป็นใครบ้าง หลังจากที่ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ที่ผ่านมา

สมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามธรรมนูญข้อ ๑๓ โดยมี รศ.พรรณี พิเดช เป็นประธาน มีอํานาจออกประกาศกําหนดวันและวิธีการเลือกตั้ง ที่ไมขัดกับธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันคณะอนุกรรมการฯ ได้ออกประกาศเพียง ๒ ฉบับ คือ การรับสมัคร และการตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เท่านั้น ยังไม่ได้ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งแต่อย่างใด จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เหตุใดจึงไม่ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนไปในคราวเดียวกัน เหมือนที่เคยปฏิบัติในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มาเลย ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครสามารถวางแผนการหาเสียงได้ หากทราบกรอบเวลาที่ชัดเจน

ในเรื่องการเลือกตั้งนี้ ธรรมนูญข้อ ๑๓ กำหนดให้คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ให้มี “คณะกรรมการสมาคม” ทําหน้าที่บริหารกิจกรรมของสมาคม มีจํานวนอย่างน้อย ๑๔ คน อย่างมากไม่เกิน ๒๐ คน

คณะกรรมการของสมาคมนี้ ให้สมาชิกเป็นผู้เลือกนายก ๑ คน และให้นายกเลือกกรรมการอื่น ๆ ดังนี้คือ อุปนายก ไม่เกิน ๔ คน เลขาธิการ เหรัญญิก การเงินและบัญชี สวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ บรรณาธิการวิชาการ นายทะเบียน วิเทศสัมพันธ์ และกรรมการอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ธรรมนูญกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนครบวาระของคณะกรรมการชุดเดิม โดยเลือกตั้งจาก “ที่ประชุมใหญ” หรือจาก “การเลือกตั้งทางไปรษณีย์” และเมื่อทราบผลการเลือกตั้งแล้ว จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่“รับรอง” ผลการเลือกตั้งนั้นเสียก่อน จึงจะมีผลโดยสมบูรณ์

ทั้งนี้ การประชุมใหญของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ การประชุมใหญสามัญ และการประชุมใหญวิสามัญ  ซึ่งธรรมนูญข้อ ๒๒ กำหนดให้คณะกรรมการของสมาคม จะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปๆ ละ ๑ ครั้งไมเกินเดือนพฤษภาคมของ ทุก ๆ ปี

นั่นหมายความว่า การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ หากกระทำโดยการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ก็ต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนหน้าที่จะมีการประชุมใหญ่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพราะจะต้องนำผลการเลือกตั้งไปให้ที่ประชุมใหญ่ “รับรอง” ตามธรรมนูญ นั่นเอง

ก่อนหน้านี้ มีข่าวออกมาว่า สมาคมฯ กำหนดจะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในการจัดประชุมวิชาการประจำปีแต่ละครั้ง สมาคมฯ ก็จะจัดประชุมใหญ่ไปพร้อมในคราวเดียวกัน หากเป็นดังนี้ กำหนดวันเลือกตั้งนายกสมาคมฯ น่าจะอยู่ในช่วง ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นแน่แท้

หากนับจากวันที่มีการประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในวันที่ ๒๒ มกราคม นี้ จนไปถึงการเลือกตั้งซึ่งน่าจะไม่เกินวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ก็เป็นเวลาถึง ๔ เดือนทีเดียว ที่ผู้สมัครมีเวลาหาเสียง

เวลายาวนานถึง ๔ เดือนที่จะใช้ในการหาเสียงนี้ เป็นเวลามากพอที่ผู้สมัครแต่ละรายจะได้นำเสนอแนวคิด นโนบาย และแผนงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำมาเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบโดยละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกใครมาเป็นนายกสมาคมฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในสามของผู้นำองค์กรวิชาชีพ ที่จะกำหนดทิศทางและความเป็นไปของวิชาชีพนี้

เทคนิคการแพทย์ จึงเดินทางมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่สมาชิกจะต้องตัดสินใจให้รอบคอบถ้วนถี่ ว่าจะเลือกใครมาเป็นหัวขบวน ในการขับเคลื่อนวิชาชีพไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และไม่ทำให้วิชาชีพต้องสูญเสียโอกาสในการพัฒนา  

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here