นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่ ตั้งเป้าพัฒนาวิชาชีพ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี่ 

0
304
ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมฯ คนใหม่ รับมอบงานจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดเก่า เมื่อ 4 สค.61 ณ ที่ทำการสมาคมฯ

กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน เน้นพัฒนาบุคลากร วิจัย นวัตกรรม แนวนโยบายหลักยังเป็นเรื่องการร่วมคิด ร่วมพลัง ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ ก้าวคู่เทคโนโลยี่ สู่ MT 4.0 ตามที่นำเสนอไว้

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ ให้สัมภาษณ์ “เมดเทคทูเดย์” ถึงแนวทางการบริหารงานสมาคมฯ ภายหลังนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครรับรองการจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ทำให้สามารถเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการ ว่า แนวนโยบายหลักยังเป็นเรื่องการร่วมคิด ร่วมพลัง ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ ก้าวคู่เทคโนโลยี่ สู่ MT 4.0 ตามที่ได้นำเสนอไว้ โดยมีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาวิชาชีพ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี่  

ส่วนเป้าประสงค์รอง ก็คือ วิชาชีพมีการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และ ผู้ประกอบวิชาชีพ สมาคมฯมีการปรับแนวคิดการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน สมาชิกจะได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม เสมอภาค และรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการสมาคมฯจะแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท กล่าวต่อว่า ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรและการรับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม, การบริหารจัดการองค์กร, การบริการ และการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์ จะมีการจัดทำกลยุทธและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นั้นๆ

“เรื่องการพัฒนาบุคลากร จะมีการเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการในเรื่องสำคัญๆ แก่นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อก้าวให้ทันองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผ่านโครงการอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งระดับเขตบริการสุขภาพ และระดับประเทศ โดยจะมีการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพ และมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ” ดร.สลักจิต กล่าว

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท กล่าวต่อไปอีกว่า การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม มีความสำคัญต่อการขับเคลี่อนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ปัจจุบันจะเห็นว่า เทคโนโลยีที่ทันสมัยไหล่บ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  นักเทคนิคการแพทย์จำเป็นต้องปรับตัว ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ ตลอดจนต้องรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่อาจช่วยลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ขององค์กรได้ โดยองค์ความรู้และนวัตกรรมดังกล่าวควรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ จนเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและความสามารถในการแข่งขัน และ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่  หรือ ดัดแปลง ตลอดจน ต่อยอดการพัฒนา  หรือ ผสมผสานเทคโนโลยี่ ให้สามารถแข่งขันได้ ในระดับภูมิภาค สมาคมฯ จึงมีแผนสนับสนุนทุนวิจัยและการให้รางวัลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมแก่สมาชิก ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิชาการ เทคโนโลยี่ วิจัย และนวัตกรรมแก่สมาชิก มุ่งสู่การเป็น นักเทคนิคการแพทย์ 4.0 อันเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ได้นำเสนอไว้

นอกจากนี้ ดร.สลักจิต ยังกล่าวด้วยว่า สมาคมฯ จะการสร้างกลไกการ สนับสนุน เกื้อกูลการประกอบวิชาชีพ ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์ สถาบันการศึกษาผู้ผลิต กระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงอื่นๆรวมทั้งภาคเอกชน เพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าที่เหมาะสม ธำรงรักษาวิชาชีพเทคนิคการแพทยให้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สง่างาม ส่งเสริมและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าในระดับชาติและระดับสากล, ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำงานในระบบเครือข่าย ให้มีความเกื้อหนุนกันทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตบริการสุขภาพ ระดับภาค และ ระดับประเทศ  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่สมาชิก และสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารและความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ของสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพแก่ประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะรักษาและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์ และเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ รวมถึงการบริหารสมาคมฯ ด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม เพื่อสมาชิกทุกคนด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here