สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่

0
107

ยังไม่กำหนดวันเลือกตั้ง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญตลอดชีพ 

สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เผยแพร่ข้อความประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564 ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ความว่า

เนื่องด้วย นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2558-2561 ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการจึงขอให้ผู้ท่ีมีความประสงค์สมัครรับเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี

 1. วัน เวลา สถานที่สมัคร

1.1 วันเวลารับสมัคร 
ต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 เวลา09.00-16.00น.

1.2 สถานที่รับสมัคร
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เลขท่ี 6 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

 1. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
  ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญตลอดชีพ
 2. ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดตามท่ีแนบมาพร้อมประกาศนี้ โดยผู้สมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือดาวโหลดจากเว็บไซต์www.amtt.org
 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
  4.1 ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
  4.2 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  4.3 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  4.4 รูปถ่ายภาพสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. การยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร
  5.1 ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตามวันเวลา สถานที่ในข้อท่ี 1 หรือ
  5.2 ยื่นเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ตามกำหนดในข้อ 1 โดยจะพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็นสาคัญ
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกต้ังนายกสมาคมฯ
  คณะกรรมการเลือกต้ังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์www.amtt.org

ทั้งนี้ ในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งมี รศ.พรรณี พิเดช เป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว ยังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้้งแต่อย่างใด

ผู้สนใจสามารถดาวนโหลดเอกสารและดูรายละเอียด ได้ที่ http://amtt.org/elt2017/ 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here