กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2561

0
343

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดจัดให้มีการประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Medical Sciences Innovation for Healthy Thailand; Thailand 4.0” ระหว่าง วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี

ปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชน งานวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ทั้งในเรื่องความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยได้มีการพัฒนางานวิชาการด้านห้องปฏิบัติการ ให้มีความก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพด้านต่างประเทศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีความก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิ The dawn of genomic medicine: The Future is now โดย ศ.นพ. วิปร วิประกษิต, From Basic Immunology Research to Innovation and Discovery โดย ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์, สรรพคุณในการยับยั้งการอักเสบของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ของสารเซซามีนที่สกัดจากงาดำ โดย ศ. ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ เป็นต้น  ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://register.dmsc.moph.go.th/61/Index.php

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here