สภาเทคนิคการแพทย์ ท้วงร่าง พรบ.วิชาชีพเวชกรรม ก้าวล่วง-ทับซ้อนเทคนิคการแพทย์

1
292

สภาเทคนิคการแพทย์ ส่งหนังสือถึงแพทยสภา ระบุคำจำกัดความ”บริบาลเวชกรรม” ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม ฉบับใหม่ ก้าวล่วงหรือทับซ้อนกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความเสี่ยงในเรื่องการประกอบวิชาชีพและการกำกับดูแลซึ่งไม่เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการ

สืบเนื่องจากกรณีที่แพทยสภาได้ยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ…. โดยให้เหตุผลในการยกร่างฉบับใหม่นี้ ว่าโดยที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่าสามสิบปี ทำให้ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้นเพื่อให้มีการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชน และการบริบาลเวชกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนให้การแพทย์ไทยสามารถปรับตัวให้มีศักยภาพในระดับผู้นำของประชาคมอาเซียน หรือประชาคมโลก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ และได้นำร่าง พรบ.ฉบับนี้เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ นั้น

ล่าสุด สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ข้อความเมื่อวานนี้ (๔ มค.๖๑) ว่า สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งหนังสือถึงแพทยสภา แสดงความเห็น และความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ต้องถูกละเมิดสิทธิจากสาระในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในมาตรา 4 คำนิยาม “บริบาลเวชกรรม” ที่มีการกำหนดว่า “…การกระทำต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ หรือสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัย”

สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ ระบุด้วยว่า ข้อความดังกล่าวในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. อาจเป็นช่องทางให้มีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนทำการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ก้าวล่วงหรือทับซ้อนกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา 28 (4) (5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ด้วย

ทั้งที่ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก็สามารถกระทำได้อยู่แล้ว จึงเห็นว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นอกจากจะก้าวล่วงหรือทับซ้อนกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 แล้ว ยังมีความเสี่ยงในเรื่องการประกอบวิชาชีพและการกำกับดูแลซึ่งไม่เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการ

 

1 ความคิดเห็น

  1. ประชุม LA forum ที่ผ่านมา. สภาเชิญแพทย์มาคนนึง นึกว่าจะพูดเรื่องพ.ร.บ.นี้ แต่กลับพูดเรื่อง พ.ร.บ. สถานพยาบาล ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม. เสียอย่างนั้น

    แค่ทักท้วง..ไม่น่าจะพอ เชื่อว่า สภาฯคงมีอะไรต้องดำเนินการต่อสักอย่างแน่เพื่อปกป้องการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here