เปิดร่าง พรบ.วิชาชีพเวชกรรมฉบับใหม่ เปิดช่อง “หมอทำแล็บ”?

1
1975

ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ…. กำลังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากประชาชนทั่วไปและแพทย์ ซึ่งจะสิ้นสุดการรับฟังความเห็นในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้

เหตุผลในการยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฉบับใหม่นี้ ก็คือ โดยที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานกว่าสามสิบปี ทำให้ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้นเพื่อให้มีการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชน และการบริบาลเวชกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตลอดจนให้การแพทย์ไทยสามารถปรับตัวให้มีศักยภาพในระดับผู้นำของประชาคมอาเซียน หรือประชาคมโลก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมฉบับใหม่นี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนิยาม คำว่า “วิชาชีพเวชกรรม” และ “บริบาลเวชกรรม” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)

(๒) กำหนดการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข (แก้ไขตามมาตรา ๕)

(๓) กำหนดอำนาจหน้าที่ของแพทยสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘(๑))

(๔) กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ (๓) (ค) (จ) และ (ฌ))

(๕) กำหนดเงื่อนไขพิเศษสำหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖(๕) และ (๖))

(๖) กำหนดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาต (เพิ่มเติมมาตรา ๓๐/๑)

(๗) กำหนดการรักษาจริยธรรมและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑)

(๘) กำหนดสิทธิเรียกร้องผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำหรือการบริบาลเวชกรรมที่อาจฝ่าฝืนมาตรฐานหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓)

(๙) กำหนดให้กระบวนการพิจารณาด้านจริยธรรมมีขั้นตอนเดียว (ยกเลิกมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕)

(๑๐) กำหนดให้คณะอนุกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗)

(๑๑) กำหนดหลักเกณฑ์ของการจัดทำคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๘)

(๑๒) กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคดีมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (เพิ่มเติมมาตรา ๓๘/๑)

(๑๓) กำหนดอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโทษของคณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙)และมีการเพิ่มบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีจริยธรรม (เพิ่มเติมตามมาตรา ๑๗) และการให้สิทธินักศึกษาหรือนิสิตแพทย์ที่เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์บัณฑิตหลังจากพระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ (เพิ่มเติมมาตรา ๑๘)

อย่างไรก็ตาม ที่ดูจะเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ เห็นจะเป็นร่างมาตรา ๔  ซึ่งกำหนดนิยาม คำว่า “วิชาชีพเวชกรรม” และ “บริบาลเวชกรรม” ขึ้นมาใหม่ แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก

ทั้งนี้ แต่เดิมพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ มาตรา ๔ ให้คำจำกัดความ “วิชาชีพเวชกรรม” ว่าหมายความว่า วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์ สัมผัส การแทงเข็มหรือการฝังเข็มเพื่อบำบัดโรคหรือเพื่อระงับ ความรู้สึก และหมายความรวมถึงการกระทำทางศัลยกรรม การใช้ รังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย ทั้งนี้ เพื่อการคุมกำเนิด การเสริมสวย หรือการบำรุงร่างกายด้วย

ส่วน (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ….  มาตรา ๔ ได้กำหนดนิยามคำว่า “วิชาชีพเวชกรรม” ว่าหมายความว่า วิชาชีพซึ่งต้องอาศัยองค์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในการบริบาลเวชกรรม รวมทั้ง การอื่นใดที่กำหนดในข้อบังคับแพทยสภา

บริบาลเวชกรรม” หมายความว่า การดูแล รักษาบ าบัดโรค และความเจ็บป่วย การช่วยชีวิตในภาวะวิกฤติของมนุษย์การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยวิชาชีพเวชกรรม อันรวมถึง การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส การแทงเข็มหรือ ฝังเข็มเพื่อบำบัดโรคหรือระงับความรู้สึก การจัดและจ่ายยาหรือชีววัตถุ การกระทำทางศัลยกรรม การใช้รังสีหรือคลื่นใดๆ ตลอดจนการเจาะหรือ ผ่าตัด การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ การให้ยาหรือสารอื่น หรือการสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกายมนุษย์ การคุมกำเนิด การช่วยเจริญพันธุ์ การเสริมสวย การบำรุงร่างกาย การให้คำแนะนำปรึกษา การควบคุมการ ปฏิบัติงานหรือวิธีการอื่นใดทางการแพทย์ การตรวจ การวินิจฉัย การ กระทำต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ หรือสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย”

เป็นที่น่าสังเกตว่า นิยามคำว่า “บริบาลเวชกรรม” ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คลอบคลุมหลายเรื่อง ทั้งการจัด จ่ายยา ให้ยา รวมถึง “การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย” ซึ่งอาจจะเป็นการก้าวล่วงในวิชาชีพอื่นๆ ด้วย

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สภาเภสัชกรรมได้ออกแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ใน ๓ ประเด็น คือ

๑.กำหนดคำว่า “บริบาลเวชกรรม” ที่ครอบคลุม การจัดจ่ายยาและการให้ยา เป็นการก้าวล่วงสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ขัดกับหลักสากลที่แบ่งแยกหน้าที่กันของแต่ละวิชาชีพไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และจะกระทบต่อการให้บริการประชาชนตามหลักเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพ

๒.การเขียนครอบคลุมเรื่อง “การเสริมสวย” ให้อยู่ในขอบเขตวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่มีการจำแนก กระทบสิทธิ์ในการประกอบอาชีพทั่วไปของประชาชนทำให้เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนและจะทำให้การเสริมสวยทำได้เฉพาะแพทย์เท่านั้น การเสริมสวยที่กระทำโดยบุคคลในร้านเสริมสวย ในปัจจุบันจะผิดกฎหมายทันที

และ ๓.การเขียนนิยามวิชาชีพเวชกรรมที่หมายถึง การบริบาลเวชกรรมและ “การอื่นใด” ซึ่งเป็นข้อความกว้าง ๆ ให้อำนาจแพทยสภากำหนดอำนาจอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนอาจก้าวล่วงไปสู่วิชาชีพและอาชีพอื่นที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนในการแพทย์ในอนาคต อันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติเพราะอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน

สำหรับเทคนิคการแพทย์ มีการพูดถึงร่าง พรบ.วิชาชีพเวชกรรมฉบับนี้น้อยมาก มีเพียงความคิดเห็นของนักเทคนิคการแพทย์เพียงรายสองรายเท่านั้น ที่กล่าวถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่กระทำในคลินิกแพทย์โดยไม่ใช้นักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งกระทำมาก่อนการยกร่าง พรบ.ฉบับนี้ ว่าเป็นการก้าวล่วงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือไม่  แต่ยังไม่เคยได้ยิน “ระดับนำ”ของวิชาชีพออกมาให้ความเห็น หรือมีท่าทีอย่างไรต่อร่างกฎหมายที่ว่านี้ ทั้งๆ ที่ร่าง พรบ.วิชาชีพเวชกรรมฉบับใหม่นี้ เปิดช่องให้แพทย์ “ทำแล็บ” ได้อย่างชัดเจน

ศึกษาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ….. และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าวได้ที่ https://tmc.or.th/Regulation/

1 ความคิดเห็น

  1. หมอทำแล็บได้อยู่แล้ว (ในคลินิกเวชกรรม) และความจริงก็ไม่ได้ทำในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล ทั้งเล็กและใหญ่ แต่ประเด็นสำคัญคือการควบคุมการปฏิบัติงาน… ต่างหากที่เอื้อต่อแพทย์พยาธิคลินิก เราควรแย้งในประเด็นนี้มากกว่า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here