สภาเทคนิคการแพทย์ โยนสมาชิกตัดสินใจคำนำหน้านาม

0
184
ขอบคุณ ภาพประกอบจากอนเทอร์เน็ต

สืบเนื่องจากกรณี สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ฉบับใหม่) ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ขยายวงกว้าง โดยมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และต่อมาสมาชิกสภาฯ จำนวน ๕๐ คน นำโดยนายสมบูรณ์ หนูไข่ ได้ใช้สิทธิตามมาตรา ๑๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ แสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือส่งถึงสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการสภาฯ พิจารณายกเลิกประกาศดังกล่าว

ล่าสุด เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้นำเรื่อดังกล่าวเข้าพิจารณา และมีมติให้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องการใช้คำนำหน้านาม เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบวิชาชีพโดยรวม และเพื่อให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และใช้เป็นข้อมูลพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจดังกล่าว จะต้องกรอกเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เลขที่ ท.น.) และเลขที่บัตรประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อเป็นการแสดงตัวตนที่ชัดเจน และป้องกันการแอบอ้างใช้สิทธิของสมาชิกโดยมิชอบ โดยสภาฯ กำหนดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสภาฯ จะสรุปผลการสำรวจแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับแบบสำรวจความคิดเห็นที่สภาจัดทำขึ้น มีคำนำหน้านามให้เลือก ๓ ตัวเลือก คือ(๑) ใช้ ทน. ทั้งชายหญิง (๒) ใช้ ทนพ.ทั้งชายหญิง และ (๓) ใช้ ทนพ./ทนพญ. แบบเดิม สมาชิกสามารถกรอกแบบสำรวจได้ที่  https://www.surveycan.com/survey183091 หรือสแกน QR code

ด้านนายสมบูรณ์ หนูไข่ ซึ่งเป็นผู้ยื่นหนังสือถึงสภาเทคนิคการแพทย์ให้ทบทวนการใช้ ทน. เป็นคำนำหน้านาม ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า แบบสอบถามความเห็นที่สภาฯ จัดทำขึ้น ตัวเลือกมันแปลก ๆ เหมือนจะจงใจ ทำให้คนไม่เห็นด้วยกับการใช้ ทน. เสียงแตก โดยให้เลือกใช้ ทนพ.อย่างเดียว กับให้ใช้ ทนพ./ทนพญ. ทั้งที่จริงแล้ว คนที่เลือก ทนพ. หรือ ทนพ./ทนพญ. เป็นกลุ่มคนที่ไม่เอา ทน.

(ภาพประกอบจากเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here