สมาคมฯ ประกาศชื่อ “รศ.ดร.รัชนา-ราณี” นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น 2561

0
119

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 สื่อประชาสัมพันธ์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น” ประจำปี 2561 จำนวน 2 ราย ได้แก่ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ อดีตนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ และ ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์ นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12

โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นดังกล่าว จะเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณจากสมาคมฯ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งท่ี 42 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งท่ี 42 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “MT Innovation” ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพประเทศไทย ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป โดยงานประชุมจัดขึ้นในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 (วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเต็มวันก่อนการประชุม การแสดงผลงานแบบโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ องค์ความรู้ที่พัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพเพื่ออประชาชน และการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.amtt.org เท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 และเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ได้ชําระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น จะได้รับของสมนาคุณเสื้อจากสมาคมฯ โดยสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลือกขนาดเสื้อ 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here