สภาเทคนิคการแพทย์จัด “สภาฯ สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ 4 ภาค”

0
261

เริ่มภาคเหนือ ๒๙ มค.นี้ ที่เชียงใหม่ เปิดรับลงทะเบียนถึง ๒๕ ม.ค. ภาคใต้จัดที่หาดใหญ่ ๙ ก.พ. อีสาน ๕ มี.ค. ภาคกลางและ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” ถึงเรื่องการจัดโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ว่า สภาเทคนิคการแพทย์เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย และติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาระบบ คุณภาพ การให้บริการข้อมูล และแนวปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ประกาศและข้อบังคับเป็นกรอบควบคุมการปฏิบัติงานของวิชาชีพ ประกอบกับในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบชีพ เทคนิคการแพทย์ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจ และได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์อย่างทั่วถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ จึงเห็นควรจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ” โดยสัญจรออกไปพบปะกับบุคลากร ในสายงานเทคนิคการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

ดร.สลักจิต กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์หลักของการการจัดโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรนี้  ก็คือ การลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบวิชาชีพ ถึงขั้นตอนและวิธีการ ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบันยังมีมีความมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสับสนอยู่ รวมถึงเผยแพร่นโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์  ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ในการทํางาน ข้อจํากัด หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่างๆ รวมถึงแนวทางการ แก้ไขปัญหา และเป็นการสํารวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์  ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการประสานความร่วมมือให้เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย มีความพร้อมที่จะนําไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยังยืน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นใน ๔ ภาค โดยเริ่มที่ภาคเหนือ ในวันที่ ๒๙ มค.๖๑ ที่จะถึงนี้ ที่โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ในวันที่ ๙ กพ ๖๑ ที่โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคอีสานในวันที่ ๕ มีนาคม ๖๑  ที่โรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ.ขอนแก่น ส่วนภาคกลาง จะจัดที่ กรุงเทพ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาสถานที่และกำหนดเวลาที่แน่นอน

การประชุมครั้งนี้ไม่เก็บค่าลงทะเบียน  และผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้าร่วมโครงการ ไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  และสามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ด้วย

ดร.สลักจิต ยังกล่าวด้วยว่า โครงการนี้ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายก, ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาฯ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพจะเดินทางไปพบกับสมาชิกด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากจะทำให้สมาชิกได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าใจลักษณะของกิจกรรมที่สามารถยื่นขอคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ขั้นตอนและวิธีการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่งจะหมดอายุในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑แล้ว ยังเป็นการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจสมาชิก และรับฟังปัญหาในพื้นที่ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภาฯ และสมาชิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพด้านต่างๆ มากขึ้น

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมภาคเหนือ ดูรายละเอียดการลงทะเบียนภายในวันทีี่ 25 ม.ค.61 ได้ที่ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=244  

ภาคใต้ดูรายละเอียดการลงทะเบียนภายในวันที่ 5 ก.พ.61 ได้ที่ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=245

ภาคอีสานดูรายละเอียดการลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ก.พ.61 ได้ที่ http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2646

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here