ทนพ.รพ.บ้านหมอ ประสบผลสำเร็จ คุมคุณภาพตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว รพ.สต.

1
780

ทนพ.ต่อศักดิ์ ตาวงค์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี เปิดเผยถึงผลงานวิจัยเรื่อง”ระบบควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้้าตาลปลายนิ้วในโรงพยาบาล และ รพ.สต. ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอ” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ DMSc Award ประเภทการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปัจจุบันการใช้เครื่องมือที่มีขนาดเล็กในการสำหรับดูแลและการช่วยเหลือชีวิตของคนป่วยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งการใช้เครื่องดังกล่าวต้องคำนึงถึงความถูกต้องและมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เพื่อให้การคัดกรองหรือติดตามการรักษามีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วอย่างต่อเนื่อง

“ปัญหาที่เราพบก็คือ มีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยที่มีค่าน้ำตาลปลายนิ้วจากการคัดกรองของ รพ.สต.ถูกส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ว่าเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วที่ใช้อยู่ใน รพ.สต.นั้น มีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ผลการตรวจถูกต้อง แม่นยำเพียงใด ซึ่งเราพบว่าเครื่องดังกล่าว มีการควบคุมคุณภาพเพียงเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้ค่าสถิติเพียง SDI (Standard Deviation Index) เท่านั้น โดยส่งผลผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมายังห้องปฏิบัติการ ขณะที่มีการใช้เครื่องเกือบทุกวัน จึงจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการทวนสอบเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ภายใต้รูปแบบการหมุนของวงล้อ action research เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความเหมาะสมตามมาตรฐานต่อไป”  ทนพ.ต่อศักดิ์ กล่าว

ทนพ.ต่อศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในการพัฒนากระบวนการทวนสอบ ได้ใช้หลักการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์มาปรับใช้ คือ Multiple rule และ LJ Chart โดยกำหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ Mean, SD และเลือกใช้ Application line ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งง่าย สะดวก ทำได้ทันที จากนั้นได้สร้างสถิติโดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Excelในการคำนวณและการสร้าง LJ chart โดยให้ระบบเขียนกราฟออกโดยอัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลลงไป ทดสอบระบบการทำงานของโปรแกรม และ กำหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพนวัตกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  มีการประชุมเพื่อชี้แจงและอธิบายกระบวนการและความสำคัญของการควบคุมคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่รับผิดชอบ ให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติของการควบคุมคุณภาพดังกล่าว

ทนพ.ต่อศักดิ์ กล่าวอีกว่า หลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นระบบการควบคุมคุณภาพเครื่องแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละ รพ.สต และให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของเทคนิคการแพทย์นั้น ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ การดูแลเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วทำได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ผลการตรวจมีความถูกต้อง แม่นยำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุบัติการณ์การส่งต่อผู้ป่วยน้ำตาลปลายนิ้วสูง เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

“การที่เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วได้รับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ทำให้เครื่องมีสมรรถนะการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ และมีระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องตลอด ผลที่ได้จากเครื่องตรวจย่อมมีค่าที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากกว่าเครื่องที่ไม่ได้รับการควบคุมคุณภาพ  ซึ่งผลตรวจที่ได้จากเครื่องนี้ จะเป็นตัวกำหนดแนวทางการรักษาของแพทย์อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป” ทนพ.ต่อศักดิ์ กล่าวในที่สุด

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here