เอา ทนพ./ทนพญ. ของฉันคืนมา

0
911

เหตุการณ์น่าจะจบลงด้วยดี ในเรื่องที่กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ชุดปี 2560-2563 ได้สร้างประวัติศาสตร์หลังจากเข้าทำงานไม่ถึงขวบปี แล้วมีสมาชิกขอใช้สิทธิและหน้าที่ตามมาตรา 12(2) ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2547 เรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ จาก ทนพ./ทนพญ. เป็น ทน. ซึ่งผลปรากฎออกมาภายหลังว่า ทางกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้ประกาศกลับไปให้ใช้คำว่า ทนพ./ทนพญ. ตามที่สมาชิกได้ทำเรื่องทักท้วงไป

แต่กลับเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะสภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แสดงออกถึงความไม่จริงใจในการส่งเสริมการใช้คำนำหน้าชื่อในผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มด้วยการตัดคำว่า ทนพ./ทนพญ. ออกจากบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา และนำเข้าแจ้งที่ประชุมสภาฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ว่าจะไม่ใช้ ทนพ./ทนพญ. ในบัตรสมาชิก ถึงแม้มีกรรมการบางท่านทักท้วง ทางคณะกรรมการบริหารสภาฯ ก็คงไม่ฟังเหมือนเช่นที่ผ่านมา

ต่อมาก็ตัดคำว่า ทนพ./ทนพญ. ออกจาก “ใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง” ที่ทางอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเสนอแบบเข้าไป ตามที่บางท่านอาจเข้าไปโหลดมาดูแล้ว การไม่ใช้ ทนพ./ทนพญ.ในใบรับรองนี้ไม่มั่นใจว่ามีมติกรรมการสภาฯ รองรับหรือไม่

ลองมาดูเหตุผลของฝั่งคณะกรรมการบริหารสภาฯ ดูว่ามีเหตุผลอะไรบ้างถึงไม่ให้ใช้ ทนพ./ทนพญ. จากฝั่ง คกก.บริหาร

  1. ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ ให้ใช้คำนำหน้า นาย นาง นางสาว หรือ ยศที่กำหนด ไม่มี คำว่า ทนพ./ทนพญ. ในระเบียบนี้ 2. พรบ.เทคนิคการแพทย์ 2547 และข้อบังคับเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ 2549 ไม่ใด้บอกให้ใช้คำว่า ทนพ./ทนพญ. นำหน้าชื่อในบัตรสมาชิก
  2. คำว่า ทนพ./ทนพญ. ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ บัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ใช้บัตรผู้ประกอบวิชาชีพ

เราลองมาดูว่าเหตุผลแต่ละข้อของท่าน ๆ คกก.บริหารน่าฟังแค่ไหน

  1. ตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ มีมาตั้งแต่ปี 2526 และมีฉบับที่ 2 เมื่อปี 2548 ในขณะที่การรณรงค์การใช้ ทนพ./ทนพญ. ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เริ่มปี 2549 การที่ไม่มีคำนี้ในระเบียบนี้ น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลก อีกอย่าง คำนำหน้าชื่อของวิชาชีพอื่น ๆ ก็ไม่ปรากฎในระเบียบนี้เหมือนกัน อีกทั้ง สภาเทคนิคการแพทย์ ไม่ใช่หน่วยงานที่ถูกบังคับที่ต้องใช้ระเบียบฉบับนี้อยู่แล้วเพราะบังคับใช้เฉพาะส่วนราชการ ดังนั้นการจะอ้างระเบียบนี้เพื่อไม่ใช้ ทนพ./ทนพญ. ในบัตรสมาชิก และ ใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง จึงฟังไม่ขึ้น
  2. ไม่มีคำนี้ใน พรบ. และ ข้อบังคับ พรบ.เทคนิคการแพทย์ เขียนขึ้นมาก่อนที่จะมีการรณรงค์การใช้ คำนำหน้าชื่อ ย่อมไม่ปรากฎคำนี้อยู่ใน พรบ และ ข้อบังคับอยู่แล้ว แต่ในข้อบังคับก็ไม่ได้กำหนดว่า คำนำหน้าชื่อต้องเป็นนาย นาง นางสาวด้วยนะครับ ถึงแม้ท่านอาจจะเอาสีข้างเข้าถูว่า ว่าในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก เขียนคำว่า นาย นาง นางสาว แต่นั่นมันเป็นมาตรฐานการทำแบบฟอร์มสมัครต่าง ๆ โดยทั่วไป ไม่ใช้ข้อกำหนดที่จะเอามาอ้าง เมื่อ พรบ และ ข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้ ย่อมแสดงว่า เจตนารมของผู้ร่าง น่าจะให้เป็นดุลยพินิจของกรรมการสภาฯ เป็นผู้ตัดสิน หากเป็นอย่างนั้นจริง กรรมการสภาฯ ยิ่งต้องใช้ดุลยพินิจให้ใช้ ทนพ./ทนพญ. อย่างยิ่ง เพราะจะได้เป็นไปตามข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553 หมวด 4 “ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน” เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ การที่คณะกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ไม่ให้ใช้คำนำหน้าชื่อ ทนพ./ทนพญ. แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการฯ ไม่ให้เกียรติต่อผู้ประกอบวิชาชีพ และสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2553
  3. คำว่า ทนพ./ทนพญ. ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ; สมาชิกสภาฯ มีสองส่วน คือ ผู้ที่ได้เลขที่ ทน.แล้ว กับผู้ที่ยังไม่ได้เลขที่ ทน. ดังนั้นสภาฯ ยิ่งจำเป็นต้องใส่คำว่า ทนพ./ทนพญ. เข้าไปในบัตรสมาชิกสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพ คือผู้ที่ได้เลขที่ ทน.แล้ว เพื่อแสดงให้เห็นว่านักเทคนิคการแพทย์ท่านนั้นนอกจากเป็นสมาชิกสภาฯยังสามารถประกอบวิชาชีพได้ ส่วนสมาชิกที่ยังสอบใบประกอบไม่ผ่าน ท่านก็ใส่คำนำหน้า ว่า นาย นาง นางสาว ให้เพื่อแสดงให้เห็นว่า นักเทคนิคการแพทย์นั้นเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ แต่ยังไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประชาชนได้ประโยชน์ในการแยกแยะตรงนี้ได้อีก

ท่านกรรมการบริหารอาจแย้งผู้เขียนอีกว่า ท่านจะออกบัตรประกอบวิชาชีพให้อีก ท่านครับ ท่านจะให้สมาชิกถือบัตรสักกี่ใบ อะไรที่มี Lean ได้ก็ Lean เถอะครับ

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้เขียนขอร้อง อ้อนวอน กราบกราน ท่านคณะกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ได้โปรด คืนเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ ผ่านการนำใช้ ทนพ./ทนพญ. ในเอกสารของสภาเทคนิคการแพทย์ ด้วยนะครับ

ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here