ที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ในอาคารรวมสภาวิชาชีพ: ความหวังที่ใกล้ความจริง

2
212
อาคารรวมสภาวิชาชีพและราชวิทยาลัยแพทย์ 14 ชั้น บริเวณกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวานนี้ (๓๐ พค.๖๑) เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่คำขอบคุณของสภาเทคนิคการแพทย์ที่มีต่อสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ กรณีสมาคมฯ มอบเงินจำนวน ๑๔ ล้านบาทสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารรวมสภาวิชาชีพและราชวิทยาลัยแพทย์ ๑๔ ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การก่อสร้างอาคารรวมสภาวิชาชีพ และราชวิทยาลัยแพทย์ ๑๔ชั้น ที่ว่านี้ มีจุดเริ่มต้นจากแพทยสภา ซึ่งในปัจจุบันอาศัยพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข และอาคารต่างๆ ประสบปัญหาไม่มีพื้นที่ของสำนักงานที่เพียงพอ ทำให้มีข้อจำกัดในการให้บริการ แก่ประชาชนในด้านการร้องเรียนต่างๆและอำนวยความยุติธรรมและแก่แพทย์ทั้งการลงทะเบียน การจัดการสอบ การจัดการประชุมและการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันกระจายกันอยู่หลายที่ไม่สะดวกแก่แพทย์และประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ

ขณะที่สภาวิชาชีพสุขภาพอื่น ได้แก่ ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบำบัด และสภาเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนราชวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน ๑๔ แห่ง ก็อยู่กระจัดกระจาย บ้างก็ยังอาศัยที่ของกรม กองต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เป็นสำนักงานที่ทำการ ยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นเอกเทศของตนเองทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 5 สภาวิชาชีพ จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมีอาคารที่ทำการ เพื่อให้สภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขและราชวิทยาลัยต่าง ๆ มารวมอยู่ในอาคารเดียวกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานในด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการให้การบริการแก่ประชาชน พัฒนาความร่วมมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละสภาวิชาชีพให้สอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์ได้ให้การสนับสนุนให้ใช้ที่ดินประมาณ ๕๓ ไร่ ในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างที่ทำการรวมสภาวิชาชีพดังกล่าว

ภาพอาคารรวมสภาวิชาชีพอีกมุมหนึ่ง

ปี ๒๕๕๖ นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภาขณะนั้น ได้ทำเรื่องเสนอของบประมาณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งงบประมาณแผ่นดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ทำการรวมสภาวิชาชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้จัดทำในงบประมาณ จำนวนเงิน ๓๕๐ ล้านบาทในขณะนั้น โดยขั้นต้นกำหนดให้เป็นอาคาร ๑๐ ชั้น

ต่อมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรย้ายราชวิทยาลัยทั้งหมดมาอยู่ร่วมกัน จึงให้ขยายเป็น ๑๔ ชั้น และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๖,๐๓๐ ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๓๕๗,๗๒๗,๒๐๐ บาท เป็นวงเงินจำนวน ๓๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว จำนวน ๕๓,๖๕๙,๑๐๐ บาท ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๔๕,๓๔๐,๙๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จำนวน ๓๐๔,๐๖๘,๑๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน ๔๑,๒๗๒,๘๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

เมื่อนายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ทำพิธีบวงสรวงเจ้าที่ และลงเสาเข็มเสาแรกของอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ เมื่อวันที่ ๘ ตค.๕๘ การก่อสร้างก็เริ่มต้นขึ้น และมีความคืบหน้าเป็นลำดับจนใกล้จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดทำการได้ในเวลาอีกไม่นานนับจากนี้

อาคารสภาวิชาชีพ ๑๔ ชั้นดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสภาการพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ชั้นที่ ๑ เป็นลานจอดรถ ชั้นที่ ๒ เป็นห้องประชุมย่อยและพิพิธภัณฑ์ ชั้นที่ ๓ เป็นห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ ๔ เป็นที่ทำการแพทยสภา ชั้นที่ ๕ เป็นที่ทำการทันตแพทยสภา ชั้นที่ ๖ เป็นที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้นที่ ๗ เป็นที่ทำการสภากายภาพบำบัด ชั้นที่ ๘ เป็นที่ทำการสภาเภสัชกรรม ชั้นที่ ๙ เป็นที่ทำการแพทยสภาและสภาเภสัชกรรม ชั้นที่ ๑๐ เป็นที่ทำการวิทยาลัย ๔ สภาวิชาชีพๆละ ๐.๒๕% ของพื้นที่ (ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์และสภากายภาพบำบัด) ชั้น ๑๑-๑๓ เป็นที่ทำการของราชวิทยาลัยต่างๆ ชั้นที่ ๑๔ เป็นห้องประชุมแพทยสภา

รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในขณะนั้น นำคณะกรรมการสภาฯ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๙๘,๙๙๙,๒๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ๓๕๗,๗๒๗,๒๐๐ บาทและเงินนอกงบประมาณที่สภาวิชาชีพร่วมจ่ายตามพื้นที่ใช้สอย ๔๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท  ซึ่งในค่าใช้จ่ายส่วนที่ ๑ นี้สภาเทคนิคการแพทย์ได้จ่ายสมทบเป็นเงินจำนวน ๔,๖๙๐,๐๙๑ บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนที่ ๒ เป็นค่าออกแบบแปลนอาคารสภาวิชาชีพเพิ่มเติมจากเดิม จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท สภาเทคนิคการแพทย์ได้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนที่ ๓ เป็นค่าติดแต่งระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวนเงิน ๔๙,๗๗๖,๔๕๐.๒๙ บาท แพทยสภาจ่ายจำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีก ๔ สภาวิชาชีพ (ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการ แพทย์และสภากายภาพบำบัด) ร่วมกันจ่าย ๒๔,๗๗๖,๔๕๐.๒๙ บาท สภาเทคนิคการแพทย์ต้องจ่ายเป็นเงินจำนวน ๕,๖๓๑,๐๑๑ บาท ในวงเงินนี้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้บริจาคเงินจ่ายให้สภาเทคนิคการแพทย์จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสภาเทคนิคการแพทย์จ่ายเพิ่มจำนวน ๑,๖๓๑,๐๑๑ บาท รวมเป็นเงินที่จ่ายทั้งสามส่วนเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๒๑,๑๐๒ บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภายในที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้นที่ ๖ และ ๐.๒๕% ของพื้นที่ชั้นที่ ๑๐ นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการให้สถาปนิกออกแบบและเสนอราคาค่าใช้จ่ายตกแต่ง คาดว่าคงใช้เงินจำนวนมาก เมื่อได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์อีก ๑๐ ล้านบาท (รวมเป็น ๑๔ ล้านบาท) เมื่อวันที่ ๒๔ พค.๖๑ ที่ผ่านมา ความหวังที่จะเห็นการเปิดใช้ที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ ก็ใกล้เป็นจริงมากขึ้น

เมื่อมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว สภาเทคนิคการแพทย์ก็จะมีที่ทำการที่โอ่โถง สง่างาม ไม่น้อยหน้าสภาวิชาชีพทางการแพทย์อื่นๆ 

เมดเทคทูเดย์ รายงาน

 

(ขอบคุณภาพและข้อมูลประกอบการเรียบเรียงจากเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ และเพจ We love แพทยสภา )