2 เทคนิคการแพทย์ “วสุอนันต์-วิรัช” รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น สธ.

0
275

รองปลัด สธ. มอบโล่รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นจากการประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2560 จำนวน 126 คน “วสุอนันต์ ทองดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน และ “วิรัช พวงภู่” โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น  เข้ารับรางวัลด้วย

เมื่อเวลา 09.00 น.วานนี้ (30 พค.61) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและการคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ที่ห้องบอลลูมซี โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 180 คน และมอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่นจากการประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2560 จำนวน 126 คน ในจำนวนนี้มีนักเทคนิคการแพทย์เข้ารับโล่รางวัลจำนวน 2 คน คือ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน และ ทนพ.วิรัช พวงภู่ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการ เป็นการส่งเสริมพัฒนา และกระตุ้นการคิดค้น การศึกษาวิจัย และจัดให้มีการประกวดผลงานวิชาการดีเด่น โดยครั้งล่าสุดจัดเมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่น จำนวน 126 เรื่องแบ่งเป็นการนำเสนอด้วยวาจา 55 เรื่อง โปสเตอร์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 31 เรื่อง ซึ่งเจ้าของผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 126 ผลงานดังกล่าวได้เข้ารับโล่รางวัลในวันนี้

การจัดประชุมครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักวิชาการสาธารณสุข เห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการดังกล่าว ให้ได้คุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน รวมทั้ง จะคัดเลือกผลงานดีเด่นให้เป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จำนวน 6 ผลงาน เพื่อนำไปประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงาน ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 อันจะเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรสาธารณสุขในการสร้างผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขต่อไป

สำหรับ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่านได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จากผลงานเรื่อง การพัฒนา Application Thai CKD risk calculation เพื่อประเมินอัตราการลดลงของไตหรือความเสี่ยงการเกิดโรคไตเสื่อมเรื้อรัง (CKD) ส่วน ทนพ.วิรัช พวงภู่ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น (Oral presentation) ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลการดำเนินงานระบบส่งต่อการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น พฤษภาคม 2559-มิถุนายน 2560  

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here