“พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ สธ. พัฒนาความเป็นเลิศ” สารนายกสภาเทคนิคการแพทย์ วันเทคนิคการแพทย์ไทย

0
88

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ส่งสารวันเทคนิคการแพทย์ไทย ระบุจะส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์ด้านการตรวจสารพันธุกรรมระดับยีน สนองนโยบาย “การแพทย์แม่นยำ: Precision Medicine” พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ สธ. ทั้งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ, บริการเป็นเลิศ, บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

เช้าวันนี้ เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่สารนายกสภาเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ความว่า

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence), บริการเป็นเลิศ (Service Excellence), บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์มีความพร้อมที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศดังกล่าวอย่างเต็มที่ อาทิ การสร้างเสริมการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยโดยกระบวนการทางเทคนิคการแพทย์และเสริมศักยภาพสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองในประชากรช่วงวัยต่างๆ ด้วยการตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพและความเสี่ยงของโรคที่เป็นปัญหาของประเทศ การพัฒนาห้องปฏิบัติการช่วยเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงภัยพิบัติ (Disaster) ภาวะฉุกเฉิน และการแพร่กระจายของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ

สารนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ระบุต่อไปว่า เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  สภาเทคนิคการแพทย์จึงได้ส่งเสริม บริบทของเทคนิคการแพทย์ในชุมชน ร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รวมถึงการเชื่อมโยงกับอาสาสมัครระดับพื้นที่ พัฒนาแผนการบริการสุขภาพ (Service plan) และแนวทางการดูแลสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนองตอบทิศทางการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent center) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับต่างๆ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เช่น Home based/Community based healthcare technology และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์  ด้านการตรวจสารพันธุกรรม ระดับยีน ซึ่งมีความแตกต่างกันของแต่ละคน สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิต  เพื่อตอบสนองนโยบายระดับชาติ เรื่อง “การแพทย์แม่นยำ: Precision Medicine” ในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค แบบเฉพาะตัว

สารนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ยังระบุด้วยว่า สภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมให้ความร่วมมือในการวางแผนกำลังคน การกำหนดตำแหน่งโครงสร้างอัตรากำลังการกระจายตัว และความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรทางวิชาชีพ ขณะเดียวกันก็ผลิตบัณฑิตให้เป็น “นักเทคนิคการแพทย์ 4.0” ซึ่งมีสมรรถนะสูง มีความสามารถพัฒนางานบริการที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและนโยบายสุขภาพแห่งชาติ  พร้อมกับส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ  ให้สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ของรัฐบาล และ MOPH 4.0 ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงส่งเสริมส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดชีวิตและสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรเฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพในการศึกษาวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และสร้างนวัตกรรม

“สภาเทคนิคการแพทย์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม ในบริบทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภคและการดูแลสร้างเสริมสุขภาพประชาชน  โดยมีสุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ” สารนายกสภาเทคนิคการแพทย์ระบุในตอนหนึ่ง

ในตอนท้ายนายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งความรักและปราถนาดีไปยังประชาชนเนื่องในโอกาสวันเทคนิคการแทย์ไทย ที่เวียนมาบรรจบในวันที่  29 มิถุนายน 2561 อีกคำรบหนึ่ง โดยแสดงปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี และหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสืบไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here