เทคนิคการแพทย์ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

0
615

ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 ซึ่งผู้จะได้รับพระราชทาน จะต้องมีผลงานคิดค้นความรู้ระบบ กรรมวิธีหรือประดิษฐ์ สิ่งใหม่เป็นผลสำเร็จ ปรับปรุงความรู้ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก หรือได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่า มีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา

เมื่อวานนี้ (28 มค.62) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่องพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาจำนวน 9 ราย ประกอบด้วยสาขานิติศาสตร์ 1 ราย สาขาวิทยาศาสตร์ 4 ราย สาขาแพทยศาสตร์ 3 ราย และสาขาเทคนิคการแพทย์ 1 ราย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระราชโองการ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเทคนิคการแพทย์ ดังกล่าว

สำหรับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึก เป็นเหรียญบำเหน็จความชอบในราชการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2425 ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 ข้อ 5 กำหนดว่า ผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จะต้องมีผลงานประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ 1.คิดค้นความรู้ระบบ กรรมวิธีหรือประดิษฐ์ สิ่งใหม่เป็นผลสำเร็จ 2.ปรับปรุงความรู้ระบบ กรรมวิธี หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก 3.ได้แสดงให้เป็นที่ปรากฏว่า มีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา โดยคณะกรรมการจะได้พิจารณาผลงานของผู้ที่สมควรจะได้รับการพิจารณารับพระราชทานตามสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาร่วมกัน

ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอก Doctor of Science (Molecular Biology) จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ และเป็นอาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชา กรรมการประจำคณะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และดำรงตำแหน่งกรรมการวิชาการ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ มีผลงานโดดเด่นด้านวิจัยและพัฒนาเรื่องธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปรกติในคนไทย จากการวิจัยพื้นฐานระดับโมเลกุลสู่การควบคุมและป้องกันโรคและการค้นพบฮีโมโกลบินชนิดใหม่ของโลกในภาคอีสาน มีผลงานวิชาการเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะ ทุ่มเททำงาน มีความรับผิดชอบสูง เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ตลอดจนกอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัด

ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ  ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ เมื่อปี 2547 ได้รับเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์  เคยได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา ประจำปี 2554  สาขาเทคนิคการแพทย์มาแล้ว โดยได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 ซึ่ง ศ.ดร.วัชระ เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี และการประยุกต์ใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีในด้านต่างๆ โดยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีที่ผ่านมา อาทิ ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อผลิตแอนติเจนและแอนติบอดีสำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การป้องกัน รักษาโรค และการบริการ” ซึ่งได้รับเงินทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ สาขาวิจัยการแพทย์ จาก ไบโอเทค นอกจากนี้ ศ.ดร.วัชระฯ ยังมีผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว CD4+ lymphocytes ที่ไม่ต้องใช้เครื่อง Flow Cytometer” และ “การพัฒนาชุด Immunochromatographic strip test เพื่อตรวจคัดกรองพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย” ซึ่งผลงานดังกล่าว ไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำปี พ.ศ.2551 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติเมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) ประจำปี พ.ศ. 2552 : สาขาธุรกิจชีวภาพ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ด้วย รวมทั้งได้รับการเชิดชูเกียรติจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ปี 2554 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอนุกรรมการวิชาการ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระปัจจุบันเช่นกัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here