สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

0
220
ขอบคุณ ภาพประกอบจากอนเทอร์เน็ต

สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการทำวิจัย R to R อย่างครบวงจร สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากงานประจำของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง และส่งเสริมการวิจัย R to R อย่างต่อเนื่อง

การจัดอบรมดังกล่าว จะจัด 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ระยะเวลา  3 วัน  รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่   7-9  มีนาคม 2562 ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต้องนำโจทย์ปัญหาการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา โดยต้องมีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ และลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาใข้ในการวิเคราะห์ สำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมด้วย

สำหรับเนื้อหาการอบรม จะประกอบด้วย การประเมินผลงานวิชาการ สาขาเทคนิคการแพทย์ การเขียนโครงร่างงานวิจัย ความรู้พื้นฐานทางสถิติสำหรับงานวิจัยในงานเทคนิคการแพทย์ การเขียนบทนำ (ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม) การเขียนวัสดุ วิธีการและผลการศึกษา การเขียนวิจารณ์ สรุป และกิตติกรรมประกาศ โดยมีการแยกกลุ่มตามสาขางานเทคนิคการแพทย์ที่ต้องการศึกษาวิจัย พบวิทยากรกลุ่ม ทำความเข้าใจการเขียนกรอบโครงร่างงานวิจัย และนำเสนอโครงร่าง ที่สมบูรณ์ ในกลุ่มย่อยตามสาขางานเทคนิคการแพทย์ด้วย

การอบรมครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน   2,500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 1420016105  และ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง Email : mtcouncilevent61@gmail.com

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here