มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศ.วีกูล วีรานุวัตติ์ มอบรางวัลคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์

0
91
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล “คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2560”  แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล “คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2560”  จัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ เพื่อมอบให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม สำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และเพื่อยกย่องนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องความพอเพียงการมีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจิตอาสา
ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดยปีนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวนันทพร บุญกอง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่นายฐิติพันธ์ จงโชติชัชวาลย์ นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวโชษิตา หน่อแก้ว นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันต่างๆ ด้รับรางวัลชมเชยอีก 8 รางวัล

ในโอกาสเดียวกันนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติบรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตไทยในยุค 4.0” โดยการบรรยายในครั้งนี้ท่านได้ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมการใช้ชีวิต การเสียสละ และส่งเสริมให้รักชาติบ้านเมือง โดยนำพระราชปณิธาน และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มายึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้ประชาชนรวมถึงชาวเทคนิคการแพทย์ ทุก ๆ คน ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตาม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

“ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญของทุกสาขาอาชีพ การปฏิเสธความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับใครก็ตาม ผู้ใช้ปัญญาหรือ ‘wisdom’ นำหน้าการดำเนินชีวิต และคงไม่สามารถประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ นิสิต นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ต้องช่วยกันจดจำและนำสู่การปฏิบัติให้กว้างขวางออกไป ขยายจำนวนผู้คนในแวดวงสาขาอาชีพหรือชุมชนอื่นๆ ให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องการทำความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร และมีความเป็นสุภาพชน ที่จะให้ใครๆ ได้มองลูกหลานเยาวชน เป็นความหวังแก่สังคมของคนในชาติ และเป็นอนาคตของชาติที่มีพลัง ทุกอาชีพมีความหมายต่อการดำรงอยู่ของประเทศ โดยเท่าเทียมกัน สำคัญอยู่ที่ความรับผิดชอบ การวางตัว ความไม่หลงลืมตัวซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก การยึดถือระบบเกียรติศักดิ์ (Code of Honour) คือ ความซื่อตรงต่อหน้าที่ เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวตราบชั่วชีวิต และเป็นเกียรติคุณสืบเนื่องถึงลูกหลาน”

สำหรับมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 มีเป้าประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การสร้างคนดีแก่สังคมและวงการเทคนิคการแพทย์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์เชิดชูเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ ผู้ก่อตั้งและบุกเบิกให้เกิดวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 61 ปีที่แล้ว. มูลนิธิฯได้ช่วยเหลือ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่จำกัดโรงเรียนหรือคณะวิชาส่งเสริมการสร้างคุณธรรม และจริยธรรมแก่สังคมไทย จัดมอบรางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นแก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ระดับประเทศ ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี ตั้งแต่ปี พศ. 2555 จนถึงปัจจุบันโดยความร่วมมือของศูนย์คุณธรรมและสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เป็นประธานมูลนิธิ

(ข้อมูลประกอบข่าว : เว็บไซต์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล,เชียงใหม่นิวส์ และเฟซบุ๊ค Virapong Prachayasittikul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here