อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเทคนิคการแพทย์สัญจร ที่ชลบุรี

0
118

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (27 สค.) ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายเทคนิคการแพทย์สัญจรภาคกลางและภาคตะวันออก และบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ ตามโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเทคนิคการแพทย์สัญจร 4 ภาค ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุจัดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมในพิธีและเป็นวิทยากรในการประชุม มีนักเทคนิคการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน

การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารนโยบาย แนวทาง และสร้างความร่วมมือกับบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบาย และแผนการพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สำคัญของประเทศ และเพื่อขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ไปสู่เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ทุกภูมิภาค รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

การประชุมดังกล่าว นอกจากจะมีบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจแล้ว ในช่วงบ่ายจะมีการอภิปรายหมู่ เรื่อง “บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์ในการส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ โดย นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์, และ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม และพัฒนางานเทคนิคการแพทย์อีกด้วย

อนึ่ง การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายเทคนิคการแพทย์สัญจร ครั้งต่อไปกำหนดจัดที่ภาคใต้ วันที่ 4 ก.ย.61 ที่โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, ภาคอีสาน 6 ก.ย.61 ที่โรงแรมเซนทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี และภาคเหนือ วันที่ 7 ก.ย.61 ที่โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here