สภาเทคนิคการแพทย์ เตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต

0
107

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาฯ ได้ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาฯ และโปรแกรมเมอร์ที่ออกแบบและดูแลระบบซอท์ฟแวร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยให้พัฒนาระบบซอฟแวร์ และปรับปรุงส่วนที่เป็นปัญหา ให้มีคำสั่งต่างๆ ที่จะรองรับการต่ออายุใบอนุญาต การสมัครสมาชิก รวมถึงการสอบวัดความรู้ เป็นต้น

ทั้งนี้ สภาฯ ได้กำหนดให้วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เป็นวันแรกที่สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.1-13500 จะสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯได้

เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ระบุว่า การต่ออายุใบอนุญาตครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่มีความหลากหลายของใบอนุญาต ทั้งใบประกอบโรคศิลป์ที่ไม่ระบุวันหมดอายุ และใบอนุญาตฯที่มีระบุวันหมดอายุ ดังนั้น เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ จึงให้ยึดการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาของสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและแนวทางการประเมินสถาบันหลักและสถาบันสมทบ ประจำปี 2561

อนึ่ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาสภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาของสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและแนวทางการประเมินสถาบันหลักและสถาบันสมทบ ประจำปี 2561 ขึ้น ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน ซึ่งในการสัมมนาฯครั้งนี้ ทนพญ. กฤตญา ลือชานิมิตจิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข และทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดคะแนน ฉบับปี 2558 

นอกจากนี้ รศ.ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ประธานอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์, รศ.ทนพ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม, ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่ ได้อภิปรายถึงหลักการติดตามและประเมินสถาบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบัน และสรุปประเด็นจากรายงานผลการดำเนินงานและประเมินตนเองของสถาบันประจำปี 2560 ด้วย

สำหรับข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ที่มีคะแนนสะสมครบตามเกณฑ์ที่จะใช้ขอต่อใบอนุญาตในปี 2561 แล้วทั้งสิ้น 8,655 ราย แบ่งเป็นผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ 14 ตค.61 จำนวน 8,582 ราย และผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุหลัง 14 ตค.61 จนถึง 31 ธค.61 มีจำนวน 73 ราย

(ข้อมูลข่าวและภาพประกอบจากสภาเทคนิคการแพทย์)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here