คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมต่อยอดการขับเคลื่อนงานเทคนิคการแพทย์ชุมชน

0
193

ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาการพัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเนื่องทุติยภูมิ โดยชีวการแพทย์สารสนเทศสำหรับนักเทคนิคการแพทย์(เทคนิคการแพทย์ชุมชน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน-23 ธันวาคม พ.ศ.2559โดยได้รับการเอื้อเฟื้อ และสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 24 คนจากห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลต่างๆในเขตบริการสุขภาพ 12 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมเป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว นั้น

เพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ตามนโนบายการบริการสุขภาพของประเทศที่มุ่งการบริการ ทั้งการดูแล รักษา ติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครบวงจร ในทุกกลุ่มวัยที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งรู้จักให้ข้อมูลและฐานข้อมูลสุขภาพให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนางานบริการสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสามารถที่จะปฎิบัติงานระดับชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ต่อยอดการขับเคลื่อนงานเทคนิคการแพทย์ชุมชนเพื่อพัฒนาการบริการปฐมภูมิ (II) (New perspectives and Apptication in the Direct Microscopic Examination for Primary Health Care) ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานหลักสูตรได้นำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ร่วมเป็นทีมสังเกตุการณ์และเป็นเครือข่ายสุขภาพชุมชน เสริมศักยภาพ รพ.สต. ติดดาว ณ โรงพยาบาลสุขภาพตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมด้วย ซึ่งตำบลคลองใหม่เป็นพื้นที่ร่วมเรียนรู้ของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 แล้ว

“ตำบลคลองใหม่ และชาวคลองใหม่ เปรียบดังบรรพบุรุษ ที่มอบคุณูปการให้แก่ชาวเทคนิคการแพทย์ เป็นเส้นโลหิต หล่อเลี้ยงความรู้ เป็นห้องปฏิบัติการที่มีชีวิตสำหรับนักศึกษา ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า เทคนิคการแพทย์ชุมชนขึ้นทั่วประเทศไทย และได้เริ่มขยายผลสู่ ASEAN ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา” ศ.ดร.วีระพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางแห่งปฎิญญาอาเซียน ปี 2556 (Mahidol Deciaration 2013 ASEAN Medical Technology Education ที่ได้ตกลงกันจาก 59 สถาบัน ใน10ประเทศ) ในการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีศักยภาพในการทำงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่ชุมชน ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการบริการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งในระดับปัจเจกและสุขภาวะของประชาชนใน ASEAN อีกด้วย

อนึ่ง ปัจจุบันนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาการพัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเนื่องทุติยภูมิ โดยชีวการแพทย์สารสนเทศสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ (เทคนิคการแพทย์ชุมชน) ได้ไปปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัดตามหน้าที่และบริบทที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว และได้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อต่อยอดเสริมศักยภาพทางด้านชีวสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here