สภาเทคนิคการแพทย์ เตรียมปรับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ

0
180

อนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อจัดทำ “เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในศตวรรษที่ 21”  ที่มีความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของการดูแลสุขภาพประชาชนในระบบสุขภาพของประเทศและในระดับสากล

เมื่อวานนี้ (23 พย.61) รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่จัดโดยอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาค และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุม  

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานอนุกรรมการการศึกษาและพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ใน 5 สาขาหลัก ประกอบด้วย สาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ให้เป็นปัจจุบันและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมุ่งเน้น Outcome based เป็นหลักสำคัญของการพัฒนา

การสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางของการพัฒนา และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นของความท้าทายในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ในงานปฏิบัติที่หลากหลายมิติ ได้แก่ ทนพญ.มยุรี จันทร์โท หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ รพ.เพชรบูรณ์  ทนพญ.สุจินต์ จันทร์จำเริญ ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์  และ ทนพญ.สุรีย์ สหวงศ์เจริญ หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ รพ.พระรามเก้า ร่วมเสวนา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณบดีและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ในสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ จำนวน 70 ท่าน ได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดเป้าประสงค์ (Outcome) หลักของนักเทคนิคการแพทย์ ในส่วนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละสาขาหลักของวิชาชีพ ที่จะใช้สำหรับการจัดเวทีวิพากย์ใหญ่ในลำดับถัดไป  ซึ่งสัมฤทธิ์ผลในการสัมมนาครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดทำ “เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในศตวรรษที่ 21”  ที่มีความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของการดูแลสุขภาพประชาชนในระบบสุขภาพของประเทศและในระดับสากล

(ขอบคุณ : ข้อมูลข่าวและภาพ จากสภาเทคนิคการแพทย์)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here