นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

0
155

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 (5th Annual National Health Professional Education Reform Forum: ANHPERF 2018) ณ โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง ศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สภาวิชาชีพสุขภาพ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย มูลนิธิไชน่าเมดิคัลบอร์ด และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดขึ้นในหัวข้อ “ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ: Synergizing partners: the key for health systems reform” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการองค์ความรู้ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพจากการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่และชุมชนเป็นฐานการปฏิบัติงานจริงภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาจากหลักฐานทางวิชาการ เสนอนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการพัฒนาการศึกษา บุคลากรด้านสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรในสถาบันการศึกษาตลอดจนองค์กรวิชาชีพกับสถาบันในระบบบริการสาธารณสุขชุมชน และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในเขตบริการสุขภาพทำให้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร

ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกสาขาวิชาชีพ สถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในชุมชนโดยการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ มุ่งเน้นการกำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพจากการเรียนรู้นวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรสุขภาพโดยใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐานการปฏิบัติงานจริง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากำลังคนและการศึกษาของบุคลากรสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรสุขภาพในประเทศไทย เสนอข้อคิดเห็นจากการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์สถานการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา รวมทั้งการวางแผนกำลังคน ด้านสุขภาพ  ตลอดจนกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพต่อไป

การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ  “Synergistic impacts of Community-engaged Health Professional Education (CEHPE) : Past Present and Future”, “ยุทธศาสตร์ชาติ: การปฏิรูประบบสุขภาพและการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ยุค Thailand 4.0”, “ปฏิรูปประเทศไทย: ผลกระทบต่อระบบสุขภาพและการศึกษาบุคลากรสุขภาพ” รวมทั้งเวทีเสวนา และ workshop ต่าง ๆ  เช่น Systematic Review on Community Engaged Health, Professional Education, Empowering community as a (active) partner for transformative education, Smart investment for community engaged health education เป็นต้น

โอกาสนี้ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวด้วย

(ข้อมูลข่าวจาก เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here