นายกสภาฯ ชี้ เทคนิคการแพทย์ต้องมีสมรรถนะในการแปลผล-บริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

0
483

เทคนิคการแพทย์ต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติและเทคโนโลยีระดับสูง-หุ่ยนต์ จะเข้ามาแทนที่คน ระบบข้อมูล จะถูกเชื่อมต่อกันในรูปแบบข้อมูลดิจิตัล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ” ในการประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นายกสภาฯ ได้กล่าวถึง บุคลากรในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก-เทคนิคการแพทย์ ว่ามีหลายตำแหน่ง ซึ่งมีคุณวุฒิแตกต่างกันไป ทั้งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทำให้บทบาทของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ แตกต่างกันไปตามคุณวุฒินั้นๆ  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว บุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะมีบทบาทสำคัญ ดังนี้

1.บทบาทในด้านการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) เป็นบทบาทสำคัญที่สุด เพื่อค้นหาสาเหตุการเจ็บป่วยของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป

2.บทบาทในด้านการตรวจวิเคราะห์ เพื่อติดตามการรักษาและพยากรณ์โรค (Prognosis) เพื่อให้แพทย์ใช้เป็นข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยว่าปรับเปลี่ยนเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบข้อมูลตามลำดับช่วงเวลา และสามารถพยากรณ์ได้ว่าอาการของผู้ป่วยดีขึ้น หรือแย่ลง

3.บทบาทในด้านการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ และป้องกันโรค (Preventive Medicine) เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลปกติทั่วไป อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดหรือป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคต

4.บทบาทในด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (Research & Innovation) เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีข้อมูลสุขภาพ (health informatics) จำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอยู่แล้ว จึงสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปทำการศึกษาวิจัย Routine to Research และต่อยอดไปสู่นวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและวงการแพทย์ได้

สำหรับบทบาทของบุคลากรในห้องปฏิบัติการต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายคลึงกับในประเทศไทย เพียงแต่ในต่างประเทศมักได้รับการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาวิจัย จึงมักมีงานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เกิดขึ้นเสมอ

นอกจากนี้ นายกสภาฯ ยังได้กล่าวถึงบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในยุค Thailand 4.0 ว่าจะต้องมีการปรับตัว โดยการเพิ่มทักษะ 4 ด้านที่สำคัญคือ 1) Digital Skills 2) Professional Skills & Research 3) Interpersonal skills and service-minded และ 4) Administration and management skills

โอกาสนี้ นายกสภาฯ ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สู่ Medtech 4.0 ว่าควรประกอบด้วยกลไกการขับเคลื่อนด้วยการศึกษาและวิจัย กลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  และกลไกการขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วม ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วยแล้ว

ในตอนท้าย นายกสภาฯ ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในยุค LAB 4.0 ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ และเทคโนโลยีระดับสูง จะมีบทบาทเข้ามาแทนที่คนในทุกๆ การทดสอบ จะมีการนำหุ่นยนต์ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนคนมากขึ้น ระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการและข้อมูลการแพทย์ทั้งหมด จะถูกเชื่อมต่อกันอย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยีสารสนสนเทศสมัยใหม่ ในรูปแบบข้อมูลดิจิตัล

บุคลากรทางห้องปฏิบัติการจึงต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ เทคนิคการแพทย์จะต้องปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ ตั้งแต่การเลือกเทคนิคการทดสอบ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้ปรัชญาความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   และเป็นผู้ควบคุมการใช้เทคโนโลยีให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมรรถนะในการแปลผลการทดสอบที่สอดคล้องกับอาการทางคลินิก และให้คำแนะนำแก่แพทย์ได้ ซึ่งไม่มีเครื่องจักรกลใดๆ มาทดแทนบทบาทตรงนี้ของเทคนิคการแพทย์ได้

นักเทคนิคการแพทย์ จะไม่จำกัดอยู่แต่เพียงห้องปฏิบัติการเหมือนที่ผ่านๆมาจะเข้าไปมีบทบาทต่อชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเวชศาสตร์เชิงป้องกัน (Preventive Medicine) ในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดรับกับนโยบาย Service plan ด้านต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข นั่นก็คือ หน้าที่ของเทคนิคการแพทย์ด้านการประเมินภาวะสุขภาพจะมีมากขึ้นกว่าที่เป็นมา

โดยจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบมากขึ้น นำไปสู่การวิจัย ในรูปแบบของ Routine to Research เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา  สามารถที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับระบบสุขภาพของประชาชนได้ต่อไป 

ขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพ จากสภาเทคนิคการแพทย์ 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here