สภาเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์

0
73

เมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.61) ที่ห้องประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลงานวิชาการสาขาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ สาขาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ในราชการ และนักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ ที่เป็นข้าราชการบำนาญเข้าร่วมสัมมนา

การจัดสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ จาก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการขึ้นสู่ ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รวมถึงการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งของนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเป็นมาตรฐานเดียวกัน และรับฟังข้อมูลสะท้อนกลับด้านคุณภาพผลงานวิชาการที่นักเทคนิคการแพทย์เสนอขอรับการประเมิน ซึ่งได้จากการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และนำผลการสัมมนาที่ได้มาเป็นแนวทางการอบรมเพื่อพัฒนาฟื้นฟูทักษะด้านการวิจัย R to R แก่ นักเทคนิคการแพทย์ ต่อไป

สำหรับเนื้อหาการบรรยายทางวิชาการ ประกอบด้วย สถิติสำหรับงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์, การระดมสมอง ปัญหาที่พบในการประเมินผลงานวิชาการ, มุมมองประสบการณ์การอ่านบทความวิชาการให้ได้มาตรฐาน การแนะนำร่าง Guideline การประเมินผลงานวิชาการ รวมถึงการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง Guideline เบื้องต้น โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่มตามสาขาวิชาชีพ เพื่อวิเคราะห์และทดสอบความเชื่อมโยง ผ่านกรณีศึกษา พร้อมนำเสนอข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง สำหรับจัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้งานต่อไป

ชมประมวลภาพได้ที่เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์

(ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากสภาเทคนิคการแพทย์)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here