เปิดธรรมนูญสมาคมฯ สำรวจ ไทม์ไลน์ (ว่าที่) นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
113

การนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ คนใหม่ วาระ พ.ศ.2561-2564  เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 และการรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 ยังไม่อาจนับหนึ่งเป็นวาระของนายกสมาคมฯ คนใหม่ได้

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ดี การรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ที่กระทำไปแล้วก็ดี เป็นเพียงการดำเนินการตามธรรมนูญสมาคมฯ พ.ศ.2555 ข้อ 14 ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เสร็จสิ้น “ก่อนครบวาระ

จากประกาศฉบับที่ 1/2560 ของคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ปรากฏข้อความชัดเจนว่า ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯวาระ พ.ศ.2558-2561 ในวันที่ 29 ก.ค. 2561 การจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น และทราบผลแล้วว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ จึงดำเนินไปตามความในข้อ 14 แห่งธรรมนูญสมาคมฯ คือ การจัดเลือกตั้งก่อนครบวาระ ดังกล่าวแล้ว

ณ วันนี้ ในทางกฎหมาย จึงยังต้องถือว่านายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ยังชื่อ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ เว้นเสียแต่ว่าจะมีเหตุตามข้อ 16 ที่ทำให้นายกสมาคมฯ จะพ้นจากตำแหน่งไป

วันนี้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ยังเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ซึ่งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรา 14(1) แห่ง พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 อยู่เช่นเดิม ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ส่วนนายกสมาคมฯ คนใหม่ จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ต่อเมื่อมีการ “จดทะเบียน”จากทางราชการแล้วเท่านั้น  กรณีคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการสมาคมที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน

แปลความได้ว่า ตราบใดที่ยังไม่มีการจดทะเบียนจากทางราชการและส่งมอบงานตามที่กำหนดไว้ในธรรมนูญสมาคมฯ นายกสมาคมฯ คนใหม่ ก็คงได้เป็นแต่เพียง “ว่าที่” เท่านั้น ยังไม่มีอำนาจอะไรทั้งสิ้น

เมื่อพิจารณาความในข้อ 14 ที่กำหนดว่าเมื่อมีการรับรองผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการสมาคมฯดำเนินการจดทะเบียนโดยเร็วและจะต้องทำการส่งมอบงานภายใน 30 วัน แล้ว อาจจะต้องตีความว่า “การจดทะเบียนโดยเร็ว” และ “การส่งมอบงานภายใน 30 วัน” นั้น ให้นับจากวันไหน วันที่ที่ประชุมใหญ่รับรองผลการเลือกตั้ง หรือวันที่นายกสมาคมฯ คนเดิมครบวาระ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาความส่วนต้นของข้อ 14 แล้ว จะพบว่า กล่าวถึงวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคม ดังนั้น ข้อความที่ว่าให้ดำเนินการจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่โดยเร็วและจะต้องทำการส่งมอบงานภายใน 30 วัน จึงน่าจะนับจากวันที่นายกสมาคมฯ คนเดิมครบวาระลง มากกว่าจะนับจากวันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง  เพราะหากนับจากวันทีที่ประชุมใหญ่มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯคนใหม่ ก็จะเหลื่อมซ้อนกับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯ คนเดิม  ซึ่งจะมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาอีกหลายอย่าง

เมื่อเป็นดังนี้  การที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ จะมีนายกใหม่ที่ชื่อ ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ก็คงเป็นหลังวันที่ 29 ก.ค.61 ไปแล้ว เร็วที่สุดก็น่าจะเป็นต้นเดือน ส.ค.61 แต่ก็คงไม่เกิน 29 ส.ค.61 เป็นแน่แท้ เพราะมีกรอบเวลา 30 วันตามธรรมนูญกำหนดไว้

ใครที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และอยากเห็นผลงานของนายกสมาคมฯคนใหม่และทีมงานเร็วๆ  คงต้องอดใจรออีกนิด เพราะตอนนี้ ยังเป็นได้แค่เพียง “ว่าที่”นายกสมาคมฯ เท่านั้น ยังไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here