เคาะแล้ว งาน LA Forum ปลาย พ.ย.61

0
97

คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ มีมติให้จัดงานระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 61  ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคู่คุณธรรม”เตรียมชงให้คณะกรรมการสภาฯ อนุมัติ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ โดยมี ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานคณะอนุกรรมการเป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าว มีการหารือเรื่องการจัดงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ คร้งที่ 7 ประจำปี 2561 หรืองาน Thailand LA Forum 2018  ในเบื้องต้นคณะอนุกรรมการมีมติให้จัดงานระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิด “คุณภาพคู่คุณธรรม” ซึ่งจะเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ต่อไป

สำหรับการจัดประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาตินี้ เป็นดำริของ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจ สาระสําคัญที่ปรับปรุงให้ทันสมัย ครอบคลุม ในมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ มีเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนา คุณภาพ เทคโนโลยีวิชาการ และ นวัตกรรมต่าง สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ บริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ เพื่อให้งานเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

การจัดงานดังกล่าว มีการจัดต่อเนื่องทุกปีมาแล้ว 6 ครั้ง ครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 30 –31 กรกฎาคม 2555 “พัฒนาด้วยใจ มาตรฐานไทยยั่งยืน” (Develop by Heart, Thai Quality Last Long) ส่วนครั้งล่าสุดจัดเมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้ แนวคิด “60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” (60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustainable and Sufficient Quality System) ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ งานที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ หรือการอภิปรายหมู่, การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล Best Practice Award การนาเสนอผลงานวิชาการและคุณภาพจากผู้ได้รับรางวัล Best Practice Awards การนำเสนอผลงานคุณภาพของหองปฏิบัติการต่าง ๆ และการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและบริการของบริษัท /ห้างร้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบทางดานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  รวมทั้งมีพิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองระบบการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ แก่โรงพยาบาล/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน ต่างๆ และการประกาศเกียรติคุณ “ Quality MT” แก่นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here